SFS 2004:1202 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:1202 Lag om ändring i utsökningsbalken
041202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-

ningsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer av

andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, skall den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rätt-
tighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter.

1 Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.

SFS 2004:1202

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1202

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

6 kap.

2 §

2

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeende

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av annan
förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyndig-
heten begära att Lantmäteriverket beslutar att sådana registreringsåtgärder
som anges i 7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas el-
ler att verket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket undan-

hålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller annan för-
pliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofog-
demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall säkerställas genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat skall säkerställas genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen. Detsamma gäller vid utmätning av en utsläpps-
rätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter.

Denna lag träder i kraft i fråga om 4 kap. 30 § den 1 april 2005 och i öv-

rigt den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2003:258.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.