SFS 2004:1202 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:1202 Lag om ändring i utsökningsbalken
041202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:GEDIPF+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GEDIOF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i uts�kningsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 30 � och 6 kap. 2 � uts�k-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbalken skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft16">Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">andra, fj�rde eller femte stycket eller 7 kap. 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Utm�tning av h�r i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">servdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r inte f�rm�nsr�tt<br/>f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskrivnings-<br/>dag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende, skall den<br/>utm�tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i landet registrerat skepp<br/>eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i ett annat land innan det har<br/>tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt som har vunnits<br/>genom den f�rra utm�tningen g�lla som pantr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Utm�tning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en r�ttighet skrivits</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">in i inskrivningsregistret f�r luftfartyg ger f�retr�de framf�r r�ttighet i egen-<br/>domen, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p�<br/>den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">kontof�ring av finansiella instrument medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering<br/>av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3<br/>kap. i n�mnda lag intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till<br/>f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en<br/>pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">gen (2003:113) om elcertifikat medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av ut-<br/>m�tningen enligt den lagen. Detsamma g�ller f�r en utsl�ppsr�tt eller en r�tt-<br/>tighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsl�pps-<br/>r�tter.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2004:1202</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:1202</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:76px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteende</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av annan<br/>f�rpliktelse, skall tagas i f�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat i</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens<br/>�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslutet<br/>om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyndig-<br/>heten beg�ra att Lantm�teriverket beslutar att s�dana registrerings�tg�rder<br/>som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r vidtas el-<br/>ler att verket utf�rdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 � n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket undan-</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">h�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller annan f�r-<br/>pliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n kronofog-<br/>demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">kontof�ring av finansiella instrument skall s�kerst�llas genom registrering<br/>av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3<br/>kap. i n�mnda lag skall s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till<br/>f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en<br/>pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">gen (2003:113) om elcertifikat skall s�kerst�llas genom registrering av ut-<br/>m�tningen enligt den lagen. Detsamma g�ller vid utm�tning av en utsl�pps-<br/>r�tt eller en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel<br/>med utsl�ppsr�tter.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft i fr�ga om 4 kap. 30 � den 1 april 2005 och i �v-</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">rigt den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">JENS ORBACK</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Dag Mattsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">2 Senaste lydelse 2003:258.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 30 � och 6 kap. 2 � uts�k-

ningsbalken skall ha f�ljande lydelse.

4 kap.

30 �

Utm�tning medf�r f�rm�nsr�tt i och med beslutet, om ej annat f�ljer av

andra, fj�rde eller femte stycket eller 7 kap. 13 �.

Utm�tning av h�r i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till s�dant luftfartyg eller fast egendom medf�r inte f�rm�nsr�tt
f�rr�n �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp p� inskrivnings-
dag. Upptas p� samma inskrivningsdag mer �n ett s�dant �rende, skall den
utm�tning som skedde f�rst ha f�retr�de. Om h�r i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utm�tts h�r blir utm�tt i ett annat land innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den r�tt som har vunnits
genom den f�rra utm�tningen g�lla som pantr�tt.

Utm�tning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en r�ttighet skrivits

in i inskrivningsregistret f�r luftfartyg ger f�retr�de framf�r r�ttighet i egen-
domen, om �rende ang�ende anteckning om utm�tningen tas upp senast p�
den inskrivningsdag d� inskrivning av r�ttigheten s�ks.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering
av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3
kap. i n�mnda lag intr�der f�rm�nsr�tten i st�llet genom underr�ttelse till
f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en
pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.

Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medf�r f�rm�nsr�tt genom registrering av ut-
m�tningen enligt den lagen. Detsamma g�ller f�r en utsl�ppsr�tt eller en r�tt-
tighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsl�pps-
r�tter.

1 Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.

SFS 2004:1202

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1202

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

6 kap.

2 �

2

Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteende

utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av annan
f�rpliktelse, skall tagas i f�rvar.

Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslutet
om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyndig-
heten beg�ra att Lantm�teriverket beslutar att s�dana registrerings�tg�rder
som anges i 78 �� lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte f�r vidtas el-
ler att verket utf�rdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 � n�mnda lag.

Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket undan-

h�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller annan f�r-
pliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n kronofog-
demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument skall s�kerst�llas genom registrering
av utm�tningen enligt den lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 3
kap. i n�mnda lag skall s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till
f�rvaltaren om utm�tningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en
pantr�tt i en r�ttighet som f�rvaltas enligt det kapitlet.

Utm�tning av ett elcertifikat eller en r�ttighet som �r registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat skall s�kerst�llas genom registrering av ut-
m�tningen enligt den lagen. Detsamma g�ller vid utm�tning av en utsl�pps-
r�tt eller en r�ttighet som �r registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsl�ppsr�tter.

Denna lag tr�der i kraft i fr�ga om 4 kap. 30 � den 1 april 2005 och i �v-

rigt den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2003:258.

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.