SFS 2000:1286 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2000:1286 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)
001286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken (1981:774);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken

(1981:774) skall ha följande lydelse.

6 kap.

10 a §

2

När ett utmätt fartyg eller luftfartyg står under tullövervakning, får

kronofogdemyndigheten begära hjälp av Tullverket för att hindra att fartyget
eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att avgå har
Tullverket samma befogenheter som myndigheten har enligt tullagen
(2000:1281). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget har ut-
mätts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:398.

SFS 2000:1286

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.