SFS 2010:1848 Lag om ändring i utsökningsbalken

101848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 10 § utsökningsbalken ska

ha följande lydelse.

9 kap.

10 §

2

Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på

kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får egendomen
säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av kreditgivarens for-
dran eller försäljningen med kreditgivarens samtycke i målet sker med
förbehåll för hans eller hennes rätt enligt avtalet.

Kreditgivarens fordran bestäms enligt 36 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) eller enligt 5 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl. Är inte någon av dessa lagar tillämplig på avtalet,
bestäms fordringen likväl enligt sistnämnda paragraf, varvid jämkning får
ske efter vad som är skäligt.

Sker försäljningen med förbehåll för kreditgivarens rätt, svarar därefter

den som förvärvar egendomen i stället för gäldenären för dennes skyldig-
heter enligt avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2 Senaste lydelse 1992:831.

SFS 2010:1848

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.