SFS 2010:1937 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2010:1937 Lag om ändring i utsökningsbalken
101937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 2 § utsökningsbalken ska

ha följande lydelse.

16 kap.

2 §

Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att yttra sig. Sak-

nar svaranden känt hemvist och har det inte kunnat klarläggas var han eller
hon uppehåller sig, får avhysning dock ske utan hinder av att han eller hon
inte har beretts tillfälle att yttra sig.

I fråga om delgivning av handling varigenom svaranden bereds tillfälle att

yttra sig gäller delgivningslagen (2010:1932). Har delgivningsmottagaren
känt hemvist inom riket men träffas varken han eller någon som handlingen
kan lämnas till enligt 34�37 §§ delgivningslagen och kan det inte klarläggas
var han eller hon uppehåller sig, får kungörelsedelgivning användas eller
handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hemvist eller på lämplig plats i
anslutning till hans eller hennes hemvist. �r svaranden bosatt utomlands får
handlingen sändas till honom eller henne med posten under hans eller hen-
nes utländska adress.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1937

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.