SFS 2011:862 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2011:862 Lag om ändring i utsökningsbalken
110862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 och 13 §§ samt rubriken

närmast före 3 kap. 13 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

3 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel

äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. förlikning som är stadfäst av domstol och medlingsöverenskommelse

som har förklarats verkställbar av domstol,

3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller

godkänt avgiftsföreläggande,

4. skiljedom,
5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk-

ställas,

7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkstäl-

lighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalnings-

föreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande
som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämpli-

ga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag
eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt euro-
peiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Krono-
fogdemyndigheten.

Förlikning och medlingsöverenskommelse

13 §

Förlikning som är stadfäst av domstol och medlingsöverenskommelse

som har förklarats verkställbar av domstol verkställs som lagakraftägande
dom, om inte annat beslutas med anledning av talan mot domen eller beslu-

1 Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa
aspekter på medling på privaträttens område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3, Celex
32008L0052).

3 Senaste lydelse 2008:881.

SFS 2011:862

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:862

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

tet eller talan om ogiltigförklaring av förlikningen eller medlingsöverens-
kommelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.