SFS 2008:599 Lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

080599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:31) om standarder för
sändning av radio- och TV-signaler;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 § lagen (1998:31) om standar-

der för sändning av radio- och TV-signaler ska ha följande lydelse.

16 §

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §

konkurrenslagen (2008:579) eller enligt 6 kap. 2 § samma lag dömts till att
betala vite, ska vite enligt 15 § denna lag inte dömas ut för samma förfa-
rande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Vad som sägs i 16 § ska även gälla för den som ålagts att betala kon-

kurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen
(1993:20).

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

SFS 2008:599

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.