SFS 1998:31 Lag om standarder för sändning av TV-signaler

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv / SFS 1998:31 Lag om standarder för sändning av TV-signaler
SFS 1998_31 Lag om standarder för sändning av TV-signaler

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:31
Utkom från trycket
den 10 februari 1998

Lag
om standarder för sändning av TV-signaler;

utfärdad den 29 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 95/47/EG
av den 24 oktober 1995 om tillämpning av standarder för sändning av televi-
sionssignaler.

2 § I lagen finns bestämmelser om standarder för TV-tjänster som sänds i
bredbildsformat, har hög upplösning eller använder digitala sändnings-
system.

Användning av vissa sändningsstandarder

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att det vid sändning av TV-program till allmänheten

skall användas vissa sändningsstandarder. Föreskrifterna får gälla sänd-
ningar som görs i bredbildsformat med 625 linjer, har hög upplösning eller
är helt digitala. Föreskrifterna får gälla oavsett om det rör sig om sändning
genom tråd, över satellit eller från sändare på jordytan.

Om TV-tjänster i bredbildsformatet 16:9 tas emot och sänds vidare i ka-

belnät, skall de sändas vidare åtminstone i detta format. Detta gäller dock
inte för sådana kabelnät som från en huvudcentral betjänar färre än 2 000 bo-

städer.

Viss utrustning för TV-mottagare

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för TV-mottagare som skall

saluföras eller hyras ut av näringsidkare.

Utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala TV-
tjänster

5 § Konsumentutrustning som kan avkoda digitala TV-signaler och som
skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare skall kunna återge de digitala
TV-signalerna även om de har sänts okodade.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om

sådan utrustning meddela föreskrifter om avkodning av digitala TV-signaler.

1

Prop. 1997/98:34, bet. 1997/98:KU12, rskr. 1997/98:136.

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/47/EG av den 24 oktober 1995 om till-
lämpning av standarder för sändning av televisionssignaler (EGT nr L 281,
23.11.1995, s. 71, Celex 395L0047).

74

background image

SFS 1998:31

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela de föreskrifter med avseende på den tekniska funktionsförmågan som
behövs för att digitala TV-tjänster som använder system för villkorad till-
gång skall kunna överföras i kabelnät.

7 § Den som framställer och marknadsför tjänster för villkorad tillgång till
digitala TV-tjänster skall på likvärdiga och rimliga villkor erbjuda alla pro-
gramföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens sändningar kan
tas emot av den publik som har rätt att använda avkodare. Dessa tjänster
skall erbjudas under förutsättning att den som framställer och marknadsför
tjänsterna också förvaltar avkodaren.

8 § När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system för villkorad
tillgång till digitala TV-tjänster upplåter licenser till licenstag are för tillverk-
ning av systemet, skall licenserna upplåtas på likvärdiga och rimliga villkor.
Det som gäller för ett system för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster
gäller också för en produkt för villkorad tillgång till samma tjänster.

Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för tillverkning

inte ställa villkor som förbjuder, avråder från eller motverkar att en och

samma produkt innehåller

1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av flera andra

tillgångssystem, eller

2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem.

9 § Verksamhet där någon erbjuder tjänster för villkorad tillgång till digi-
tala TV-tjänster skall ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

10 § Ett programföretag som marknadsför en digital betal-TV-tjänst skall

tillhandahålla en prislista som också anger, om priset för tjänsten inbegriper
tilläggsutrustning eller ej.

Tillsyn

11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter
som regeringen bestämmer.

12 § Tillsynsmyndigheten har för tillsynen rätt att

1. på begäran få upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande av

den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver sådan verksamhet
som omfattas av lagen, och

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostä-

der, där verksamhet bedrivs som omfattas av denna lag.

13 § För genomförandet av tillsynen får tillsynsmyndigheten meddela de

förelägganden som behövs. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten

för att genomföra de åtgärder som avses i 12 §.

75

background image

SFS 1998:31

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsyns-
myndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover.

15 § Om en näringsidkare bryter mot någon av bestämmelserna i 3 § andra
stycket, 5 § första stycket, 7, 8 eller 9 § eller mot föreskrifter som meddelats

med stöd av 3 § första stycket, 4 §, 5 § andra stycket eller 6 § får tillsyns-
myndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestämmelsen. Detsamma
skall gälla om ett programföretag bryter mot 10 §. Sådana förelägganden får
förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med an-

ledning av en överträdelse av 7 eller 8 § skall den samråda med Konkurrens-
verket.

16 § Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkur-

renslagen (1993:20) eller enligt 59 § samma lag dömts till att betala vite,
skall vite enligt 15 § denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

�verklagande

17 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller beslut enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av 14 § får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat har bestämts.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock inte på räkenskapsår som börjat löpa

före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARITA ULVSKOG

(Kulturdepartementet)

76

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.