SFS 2003:393 Lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av TV- signaler

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv / SFS 2003:393 Lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av TV- signaler
030393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:31) om standarder för
sändning av TV-signaler;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1998:31) om stan-

darder för sändning av TV-signaler

dels

att 9 och 10 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken till lagen samt 1�3, 6�8 och 15 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels

att rubriken närmast före 5 § skall lyda ⬝Utrustning och tjänster för

villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster⬝.

Lag (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-
signaler

1 §

Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/

EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska
kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv), 2002/21/
EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) och 2002/22/EG
av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättig-
heter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjäns-
ter (direktiv om samhällsomfattande tjänster), i de delar de avser bestämmel-
ser om tillämpning av standarder för sändning av ljudradio- och televisions-
signaler.

2 §

I lagen finns bestämmelser om standarder för TV-tjänster som sänds i

bredbildsformat, har hög upplösning eller använder digitala sändningssys-
tem samt om system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-
sändningar till allmänheten.

1

Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-

träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdi-
rektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021) och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster
och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002,
s. 51, Celex 32002L0022).

SFS 2003:393

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:393

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att det vid sändning av TV-tjänster och program till all-
mänheten skall användas vissa sändningsstandarder. Föreskrifterna får gälla
sändningar som görs i bredbildsformat med 625 linjer, har hög upplösning
eller är helt digitala. Föreskrifterna får gälla oavsett om det rör sig om sänd-
ning genom tråd, över satellit eller från sändare på jordytan.

Om TV-tjänster och program i bredbildsformatet 16:9 tas emot och sänds

vidare i allmänna elektroniska kommunikationsnät som inrättats för distribu-
tion av digitala televisionstjänster, skall de sändas vidare åtminstone i detta
format.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter med avseende på den tekniska funktionsförmågan som
behövs för att digitala ljudradio- och TV-tjänster som använder system för
villkorad tillgång skall kunna överföras i elektroniska kommunikationsnät.

7 §

Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång till digitala ljud-

radio- och TV-tjänster som programföretag är beroende av för att nå tittare
eller lyssnare, skall på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor er-
bjuda alla programföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens
sändningar kan tas emot av den publik som har rätt att använda avkodare.
Dessa tjänster skall erbjudas under förutsättning att den som framställer och
marknadsför tjänsterna också förvaltar avkodaren.

Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång enligt första stycket

skall föra separata räkenskaper för den verksamheten.

8 §

När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system för villkorad

tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster upplåter licenser till licensta-
gare för tillverkning av systemet, skall licenserna upplåtas på skäliga, rim-
liga och icke-diskriminerande villkor. Det som gäller för ett system för vill-
korad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster gäller också för en
produkt för villkorad tillgång till samma tjänster.

Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för tillverkning

inte ställa villkor som förbjuder, hindrar eller motverkar att en och samma
produkt innehåller

1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av flera andra

tillgångssystem, eller

2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem.

15 §

Om en näringsidkare bryter mot någon av bestämmelserna i 3 § andra

stycket, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 § första stycket, 4 §, 5 § andra stycket eller 6 § får tillsyns-
myndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestämmelsen. Sådana före-
lägganden får förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med an-

ledning av en överträdelse av 7 eller 8 § skall den samråda med Konkurrens-
verket.

background image

3

SFS 2003:393

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.