SFS 2022:492 Lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Du är här: Start / IT-rätt / Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv / SFS 2022:492 Lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler
SFS2022-492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning

av radio- och TV-signaler

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:31) om
standarder för sändning av radio- och TV-signaler3

dels att 3 och 6 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att nuvarande 4 § ska betecknas 3 §,
dels att rubriken till lagen samt 1, 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 3 § ska lyda ⬝Viss utrustning för tv-

mottagare⬝ och rubriken närmast före 5 § ska lyda ⬝Utrustning och tjänster
för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-tjänster⬝,

dels att rubriken närmast efter 3 § ska sättas närmast före 3 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Lag om standarder för digital radio och tv
1 §
4 Denna lag genomför artiklarna 62 och 113 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av
en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

2 §5 I lagen finns bestämmelser om standarder för digitala tv-tjänster och
om system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-sändningar till
allmänheten.

4 § Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare
avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om utrustningen inte kan
användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster.

15 §6 Om en näringsidkare bryter mot 4 §, 5 § första stycket, 7 eller 8 §
eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § eller 5 § andra

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om in-
rättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, i den ursprungliga
lydelsen.
3 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2003:393
3 § 2003:393
6 § 2003:393
rubriken närmast före 5 § 2003:393.
4 Senaste lydelse 2003:393.
5 Senaste lydelse 2003:393.
6 Senaste lydelse 2003:393.

SFS

2022:492

Publicerad
den

26 maj 2022

background image

2

SFS

2022:492

stycket får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestäm-
melsen. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med an-

ledning av en överträdelse av 7 eller 8 § ska den samråda med Konkurrens-
verket.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

JP Infonets IT-rättsliga tjänster

Hanterar du IT-rättsfrågor i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd stöd i ditt arbete. Vi erbjuder webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, samt blanketter och checklistor. Vi ger också vägledning via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning. Se allt inom IT-rätt.