SFS 2014:443 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

140443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)

dels att 3 kap. 12 § och 4 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 14 a § och 4 kap.

16 a §, samt närmast före 4 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

12 §

2

Konkurrensskadeavgift får efterges för ett företag som har överträtt

förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget, om företaget är det
första att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan innehåller
sådana uppgifter att verket först genom dessa har tillräckligt underlag för att
ingripa mot överträdelsen.

När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot

överträdelsen, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som överträtt
nämnda förbud om

1. företaget är först med att lämna sådana uppgifter som leder till att det

kan klarläggas att överträdelsen förekommit, eller

2. företaget på annat sätt i högst väsentlig mån har underlättat utredningen

av överträdelsen.

Konkurrensskadeavgift får inte efterges för ett företag som har tvingat ett

annat företag att delta i överträdelsen. I fall som avses i andra stycket får
konkurrensskadeavgift inte heller efterges om

1. ett annat företag har fått anstånd enligt 14 a § första stycket och sådana

uppgifter som krävs för eftergift har lämnats innan anståndstiden löpt ut, eller

2. förklaring enligt 15 § har meddelats.

14 a §

Konkurrensverket får ge ett företag anstånd med att lämna sådana

uppgifter som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges enligt 12 §
första stycket om anmälan innehåller information om vilken produkt över-
trädelsen avser, vilka andra företag som deltar i överträdelsen och vad över-
trädelsen syftar till. Om företaget lämnar uppgifterna innan anståndstiden löpt
ut, ska uppgifterna anses ha lämnats när anmälan gjordes.

Konkurrensverket får ge ett företag anstånd med att lämna sådana uppgifter

som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges enligt 12 § andra

1 Prop. 2013/14:135, bet. 2013/14:NU25, rskr. 2013/14:271.

2 Senaste lydelse 2010:642.

SFS 2014:443

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:443

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

stycket 1. Om företaget lämnar uppgifterna innan anståndstiden löpt ut, ska
uppgifterna anses ha lämnats när anstånd begärdes.

4 kap.

12 §

Innan fristen enligt 11 § har löpt ut, får en part och någon annan med-

verkande i en företagskoncentration inte vidta någon åtgärd för att fullfölja
koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före fristens ut-
gång beslutar att lämna koncentrationen utan åtgärd.

Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag

från förbudet i första stycket.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs,

får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra
medverkande i företagskoncentrationen.

Tillfälligt stopp av löptider för frister

16 a §

Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges

i 11 § eller 13 § andra stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har
följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen
första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.

På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket till-

fälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många
arbetsdagar som verket bestämmer.

Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas i ett mål enligt

13 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för företagskoncentrationer som

har anmälts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.