SFS 2014:850 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

140850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 24 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

3 kap.

24 §

2 I lagen (2014:836) om näringsförbud finns bestämmelser om att

näringsförbud kan meddelas för vissa överträdelser av förbudet i 2 kap. 1 §
eller i artikel 101 i EUF-fördraget.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2010:642.

SFS 2014:850

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.