720762.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:762

om prisbestämmelser för järn- och stålmarknaden

utkom fr ån tr ycket

(CECA-Iag);

den 28 dec. 1972

given Stockholms slott den 15 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § Denna lag skall tillämpas för att säkerställa genomförandet av de

bestämmelser om priser på järn- och stålvaror och om transportpriser

som finns i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och

Europeiska kol- och stålgem enskapen jämte dess medlemsstater.

Konungen kan förordna att lagen skall tillämpas även för att säker­

ställa genomförandet av bestämmelser med motsvarande innehåll i

avtal som Sverige slutit med annan stat.

2 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer meddelar

de föreskrifter som behövs för tillämpningen av de i 1 § angivna av­

talsbestämmelserna.

3 § Företagare är skyldig att till myndighet som Konungen bestäm­

mer i den ordning myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som

behövs för övervakning av att de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna

iakttages.

Myndigheten får förelägga uppgiftsskyldig att enligt meddelade an­

visningar tillhandahålla avtal, handelsböcker, korrespondens och andra
handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför myn­
digheten.

4 § Efterkommes ej anmaning att lämna uppgift enligt 3 § första
stycket, f år myndigheten vid vite förelägga den försumlige att fullgöra
sin skyldighet. Vite får också utsättas vid meddelande av föreläggande

eller kallelse enligt 3 § andra stycket.

5 § Den som efter kallelse enligt 3 § inställer sig inför myndigheten

har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes av
Konungen.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder föreskrift
som meddelats enligt 2 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

Till samma straff dömes den som vid fullgörande av uppgiftsskyldig­

het enligt 3 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar orik-

tig uppgift.

7 § �&tal för brott enligt denna lag får väckas endast efter anmälan

av myndighet som Konungen bestämmer.

1 Prop. 1972: 135, UU 20 , rskr 3 11.

1951

¬

background image

SFS 1972: 762

8 § Förekommer vid domstol mål om utdömande av vite, som utsatts

enligt denna lag, eller om brott enligt lagen, och kan målets offentliga

handläggning medföra skada för någon genom yppande av affärs- eller
driftförhållande, får domstolen förordna att målet skall handläggas

inom stängda dörrar.

9 § Talan mot beslut av myndighet om ersättning enligt 5 § föres hos

kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av myndighet enligt
denna lag föres talan hos Konungen genom besvär.

10 § Bestämmelserna i 2 § lagen (1953; 603) om motverkande i vissa

fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet äger ej tillämpning i

fråga om pris som avses i denna lag, om detta är oförenligt med de i
1 § angivna avtalsbestämmelserna.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

KJELL-OLOF FELDT

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.