850219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:219

om ändring i konkurrenslagen (1982:729);

Utkom från trycket

den 30 april 1985

Utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 38 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha nedan angivn a lydelse.

38 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
förs vid tingsrätt av näringsfrihetsombudsmannen. I fråga om vite som

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.

621

\

¬

background image

SFS 1985:219

marknadsdomstolen har förelagt på talan av annan får talan om utdömande

föras även av denne.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.1 fråga om vite som har förelagts

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

'0

.0

¬

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.