920550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:550

om ändring 1 konkurrenslagen (1982:729);

utkom Mn trycket

Utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 6 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha följande lydelse.

6 § Har i fall som anges i 5 § en förhandling om avstående från företags­

förvärvet avslutats utan att den skadliga verkan har kunnat förhindras och

finner markna dsdomstolen att förbud eller åläggande enligt 3 § inte bör

meddelas eller är otillräckligt, kan domstolen förbjuda förvärvet.

Ett förbud enligt första stycket får inte meddelas i fråga om förvärv som

har skett på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats

eller någon annan reglerad marknad eller förvärv som har skett genom
inrop på exekutiv auktion. I stället får marknadsdomstolen ålägga närings­

idkaren att avhända sig den förvärvade egendomen.

den 17 juni 1992

Denna lag t räder i kraft den 1 janu ari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

' Prop. 1991/92:1 13, NU26, rskr. 321,

1103

¬

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.