921521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VJTTVO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;line-height:22px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:23px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:22px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;line-height:22px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:23px;font-family:KBHDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:37px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1521 </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i konkurrenslagen (1982:729); </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:85px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11,12,17,20, 24-25,27-28,33 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">och 3840 �� konkurrenslagen (1982:729) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � Om det finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rd enligt 3 � f�rsta stycket i ett </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">visst fall, som inte �r av st�rre vikt, f�r Konkurrensverket vid vite f�rel�g�</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">ga n�ringsidkaren, f�r godk�nnande omedelbart eller inom viss tidsfrist, </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�rbud att till�mpa ett visst avtal, avtalsvillkor eller annat konkur-</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">rensbegr�nsande f�rfarande eller att till�mpa v�sentligen samma f�rfaran�</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">de som det s�lunda f�rbjudna (f�rbudsf�rel�ggande), </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">2. �l�ggande att tillhandah�lla en annan n�ringsidkare en viss vara, </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">tj�nst eller annan nyttighet p� villkor som motsvarar vad han erbjuder </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">andra n�ringsidkare (s�ljf�rel�ggande) eller </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">3. �l�ggande att eljest �ndra ett av honom till�mpat konkurrensbegr�n-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">sande f�rfarande, att i samband med ett s�dant f�rfarande uppfylla ett </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">visst villkor eller att l�mna viss information eller vidta annan �tg�rd som </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">motverkar f�rfarandet (r�ttelsef�rel�ggande). </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Godk�nt f�rel�ggande g�ller som f�rbud eller �l�ggande som har medde�</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">lats av Marknadsdomstolen enligt 3 � f�rsta stycket. Ett godk�nnande som </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">sker sedan den i f�re l�ggandet utsatta tidsfristen har g�tt till �nda �r dock </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">utan verkan. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">12 � Om det p�kallas av h�nsyn till en internationell �verenskommelse, </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">kan regeringen, efter framst�llning av Konkurrensverket, besluta att pr�v�</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">ning av fr�ga om �tg�rd enligt 3 � i visst fall f�r ske betr�ffande en </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft13">konkurrensbegr�nsning med verkan utom landet. En s�dan konkurrensbe�<br/>gr�nsning skall anses ha skadlig verkan, om den strider mot �verenskom�</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">melsen. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">17 � Marknadsdomstolen handl�gger �renden enligt denna lag efter an�</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kan. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11">Ans�kan som avser pr�vning enligt 2 � g�rs av Konkurrensverket. Be�</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">slutar verket f�r visst fall at t inte g�ra ans�kan, f�r ans�kan g�ras av en </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">sammanslutning av konsumenter, l�ntagare eller n�ringsidkare eller av en </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">n�ringsidkare som ber�rs av konkurrensbegr�nsningen i fr�ga. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14">20 � S� snart Konkurrensverket finner anledning att unders�ka ett f�re�<br/>tagsf�rv�rv, skall verket besluta s�rskilt om detta. Har part i avtal om <br/>f�retagsf�rv�rv anm�lt f�rv�rvet till Konkurrensverket f�r pr�vning av </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft13">fr�ga om f�rbud eller �l�ggande enligt 6 �, skall verket snarast besluta <br/>antingen att unders�ka f�rv�rvet eller at t l�mna det utan �tg�rd s�vitt <br/>avser s�dant f�rbud eller �l�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1992/93:62, bet. 1992/93:NU12, rskr. 1992/93:95. </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:766px;white-space:nowrap" class="ft11">3637 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1521 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Konkurrens verket har beslutat enligt f�rsta stycket att l�mna ett </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft23">anm�lt f�retagsf�rv�rv utan �tg�rd, f�r verket d�refter ej betr�ffande <br/>samma f�rv�rv beg�ra Marknadsdomstolens pr�vning av fr�ga om f�rbud <br/>eller �l�ggande enl igt 6 �, s�vida inte n�ringsidkaren har l�mnat oriktig </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft22">uppgift om f� religgande sakf�rh�llanden av v�sentlig betydelse f�r st�ll�<br/>ningstagandet i beslutet. Har Konkurrensverket beslutat att unders�ka <br/>f�rv�rvet och vill ver ket beg�ra s�dan pr�vning, skall verket senast inom </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">tre m�nader fr�n beslutet hos domstole n g�ra detta, om inte partema i </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">avtalet om f�rv�rvet samtycker till en f�rl�ngning av denna frist. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft20">Marknadsdomstolen kan, om det finns synnerliga sk�l, p� beg�ran av </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">Konkurrensverket f�r viss tid, vaije g�ng h�gst en m�nad, f�rl�nga frist </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">som g�ller enligt andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft22">24 � Ett beslut av Marknadsdomstolen betr�ffande f�rbud eller �l�ggan�<br/>de de enligt 3 �, avslutande av f�rhandling enligt 4 eller 5 � eller tillst�nd <br/>enligt 16 � utg�r inte , hinder mot att samma fr�ga pr�vas p� nytt, om <br/>f�rh�llandena har �ndrats eller om det finns n�got annat s�rskilt sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft22">Detsamma g�ller ett besl ut av Konkurrensverket i fr�g a om f�rel�ggande <br/>enlig 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Marknadsdomstolen har beslutat att ej ingripa mot ett f�retags�</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rv�rv enligt 6 �, f�r domstolen inte ompr�va fr�gan annat �n om n�rings�</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">idkaren har l�mnat oriktig uppgift om f�religgande sakf�rh�llanden av </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">v�sentlig betyd else f�r st�llningstagandet i beslutet. Har regeringen vid </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpning av 7 � beslutat att inte fastst�lla ett beslut av domstolen, f�r </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft20">regeringen ompr�va fr�gan endast under motsvarande f�ruts�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft20">Har regeringen med st�d av 7 � fastst�llt ett beslut av Marknadsdomsto�</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">len om f�rbud eller �l�ggande, f�r regeringen pr�va fr�gan p� nytt, om det </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft20">finns anledning att upph�va eller mildra f�rbudet eller �l�ggandet d�rf�r </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">att detta inte l�ngre beh�vs eller ej l�ngre �r l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft23">25 � Ans�kan om Marknadsdomstolens eller regeringens ompr�vning <br/>enligt 24 � g�rs hos domstolen av Konkurren sverket eller den mot vilk en <br/>ett beslut om f�rbud eller �l�ggande riktar sig. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om ompr�vning enligt 24 � andra stycket skall g�ras senast </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft22">inom ett �r efter meddelan det av Marknadsdomstolens beslut eller, om <br/>fastst�llelsepr�vning skett enligt 7 �, regeringens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft20">F�re regeringens ompr�vning enligt 24 � andra eller tredje stycket skall </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">domstolen g�ra en f�rberedande pr�vning av f�ruts�ttningarna f�r �nd�</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft20">ring. Om utg�ngen av denna skall domstolen g�ra anm�lan till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft23">27 � Konkurrensverket kan, om det beh�vs f�r pr�vning enligt denna <br/>lag och s�rskilda sk�l f�religger, �l�g ga en viss n�ringsidkare att g�ra <br/>anm�lan innan denne sluter avtal om f�retagsf�rv�rv. En s�dan anm�l�<br/>ningsskyldighet skall g�lla f�r viss tid, h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">28 </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft20">Konkurrensverket f�r �l�gga n�ringsidkare att tillhandah�lla upp�</p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">gift, handling eller annat som beh�vs i �rende enligt denna lag. �ven i </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende om tillsyn �ver att ett f�rbud eller ett �l�ggande enligt lagen �tlyds </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">3638 </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">Senaste lydelse 1983:79. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r verket besluta om motsvarande skyldighet f�r den som avses med </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1992:1521 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rbudet eller �l�ggandet, </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">Samma skyldighet kan Konkurrensverket �l�gga ocks� annan �n den </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft32">som anges i f�rsta stycket, om det beh�vs f�r kontroll eller fullst�ndigande <br/>av vad som skall fullg �ras enligt f�rsta stycket och det �r n�dv�ndigt p� <br/>grund av s�rskilda f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">I ett �rende som har underst�llts regeringens pr�vning enligt 7 � f�r det </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft33">statsr�d som har till uppgift att f�redra �renden r�rande konkurrensbe�<br/>gr�nsningar �l�gga skyldighet enligt f�rsta stycket f�rsta meningen eller <br/>andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">33 � Konkurrensverket och Marknadsdomstolen f�r av myndighet, som </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">avses i lag en (1956:245) om uppgifts skyldighet r�rande pris- och konkur�</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">rensf�rh�llanden, beg�ra hj�lp med utredning i fr�gor som kan vara av </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">betydelse f�r pr�vning enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">38 </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rs vid tingsr�tt av Konkurrensverket. I fr�ga om vite som Marknads�</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft33">domstolen har f�relagt p� talan av annan f�r talan om utd�mande f�ras <br/>�ven av denne. </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">39 �&#34;* Allm�nt �tal f�r brott mot denna lag f�r v�ckas endast efter medgi�</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">vande av Konkurrensverket. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft32">40 � Mot Konkurrensverkets beslut enligt 11, 12, 17, 20, 25, 33, 38 eller <br/>39 � f�r talan inte f�ras. Ej heller f�r talan f�ras mot beslut enligt 28 � <br/>tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut enligt 27 � eller 28 � f�rsta eller andra stycket f�r, om beslutet �r </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">f�renat med vite, �verklagas hos kammarr�tten genom besv�r. Beslutet </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">skall dock g�lla omedelbart, om inte annat best�ms. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">' Senaste lydelse 1985:219. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft30">&#34;Senaste lydelse 1984:428. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft30">Per Erik Lindeberg </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft30">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:766px;white-space:nowrap" class="ft30">3639 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1521

om �ndring i konkurrenslagen (1982:729);

utkom fr�n trycket

den 30 december 1992

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11,12,17,20, 24-25,27-28,33

och 3840 �� konkurrenslagen (1982:729) skall ha f�ljande lydelse.

11 � Om det finns f�ruts�ttningar f�r �tg�rd enligt 3 � f�rsta stycket i ett

visst fall, som inte �r av st�rre vikt, f�r Konkurrensverket vid vite f�rel�g�

ga n�ringsidkaren, f�r godk�nnande omedelbart eller inom viss tidsfrist,

1. f�rbud att till�mpa ett visst avtal, avtalsvillkor eller annat konkur-

rensbegr�nsande f�rfarande eller att till�mpa v�sentligen samma f�rfaran�

de som det s�lunda f�rbjudna (f�rbudsf�rel�ggande),

2. �l�ggande att tillhandah�lla en annan n�ringsidkare en viss vara,

tj�nst eller annan nyttighet p� villkor som motsvarar vad han erbjuder

andra n�ringsidkare (s�ljf�rel�ggande) eller

3. �l�ggande att eljest �ndra ett av honom till�mpat konkurrensbegr�n-

sande f�rfarande, att i samband med ett s�dant f�rfarande uppfylla ett

visst villkor eller att l�mna viss information eller vidta annan �tg�rd som

motverkar f�rfarandet (r�ttelsef�rel�ggande).

Godk�nt f�rel�ggande g�ller som f�rbud eller �l�ggande som har medde�

lats av Marknadsdomstolen enligt 3 � f�rsta stycket. Ett godk�nnande som

sker sedan den i f�re l�ggandet utsatta tidsfristen har g�tt till �nda �r dock

utan verkan.

12 � Om det p�kallas av h�nsyn till en internationell �verenskommelse,

kan regeringen, efter framst�llning av Konkurrensverket, besluta att pr�v�

ning av fr�ga om �tg�rd enligt 3 � i visst fall f�r ske betr�ffande en

konkurrensbegr�nsning med verkan utom landet. En s�dan konkurrensbe�
gr�nsning skall anses ha skadlig verkan, om den strider mot �verenskom�

melsen.

17 � Marknadsdomstolen handl�gger �renden enligt denna lag efter an�

s�kan.

Ans�kan som avser pr�vning enligt 2 � g�rs av Konkurrensverket. Be�

slutar verket f�r visst fall at t inte g�ra ans�kan, f�r ans�kan g�ras av en

sammanslutning av konsumenter, l�ntagare eller n�ringsidkare eller av en

n�ringsidkare som ber�rs av konkurrensbegr�nsningen i fr�ga.

20 � S� snart Konkurrensverket finner anledning att unders�ka ett f�re�
tagsf�rv�rv, skall verket besluta s�rskilt om detta. Har part i avtal om
f�retagsf�rv�rv anm�lt f�rv�rvet till Konkurrensverket f�r pr�vning av

fr�ga om f�rbud eller �l�ggande enligt 6 �, skall verket snarast besluta
antingen att unders�ka f�rv�rvet eller at t l�mna det utan �tg�rd s�vitt
avser s�dant f�rbud eller �l�ggande.

' Prop. 1992/93:62, bet. 1992/93:NU12, rskr. 1992/93:95.

3637

background image

SFS 1992:1521

Om Konkurrens verket har beslutat enligt f�rsta stycket att l�mna ett

anm�lt f�retagsf�rv�rv utan �tg�rd, f�r verket d�refter ej betr�ffande
samma f�rv�rv beg�ra Marknadsdomstolens pr�vning av fr�ga om f�rbud
eller �l�ggande enl igt 6 �, s�vida inte n�ringsidkaren har l�mnat oriktig

uppgift om f� religgande sakf�rh�llanden av v�sentlig betydelse f�r st�ll�
ningstagandet i beslutet. Har Konkurrensverket beslutat att unders�ka
f�rv�rvet och vill ver ket beg�ra s�dan pr�vning, skall verket senast inom

tre m�nader fr�n beslutet hos domstole n g�ra detta, om inte partema i

avtalet om f�rv�rvet samtycker till en f�rl�ngning av denna frist.

Marknadsdomstolen kan, om det finns synnerliga sk�l, p� beg�ran av

Konkurrensverket f�r viss tid, vaije g�ng h�gst en m�nad, f�rl�nga frist

som g�ller enligt andra stycket.

24 � Ett beslut av Marknadsdomstolen betr�ffande f�rbud eller �l�ggan�
de de enligt 3 �, avslutande av f�rhandling enligt 4 eller 5 � eller tillst�nd
enligt 16 � utg�r inte , hinder mot att samma fr�ga pr�vas p� nytt, om
f�rh�llandena har �ndrats eller om det finns n�got annat s�rskilt sk�l.

Detsamma g�ller ett besl ut av Konkurrensverket i fr�g a om f�rel�ggande
enlig 11 �.

Om Marknadsdomstolen har beslutat att ej ingripa mot ett f�retags�

f�rv�rv enligt 6 �, f�r domstolen inte ompr�va fr�gan annat �n om n�rings�

idkaren har l�mnat oriktig uppgift om f�religgande sakf�rh�llanden av

v�sentlig betyd else f�r st�llningstagandet i beslutet. Har regeringen vid

till�mpning av 7 � beslutat att inte fastst�lla ett beslut av domstolen, f�r

regeringen ompr�va fr�gan endast under motsvarande f�ruts�ttning.

Har regeringen med st�d av 7 � fastst�llt ett beslut av Marknadsdomsto�

len om f�rbud eller �l�ggande, f�r regeringen pr�va fr�gan p� nytt, om det

finns anledning att upph�va eller mildra f�rbudet eller �l�ggandet d�rf�r

att detta inte l�ngre beh�vs eller ej l�ngre �r l�mpligt.

25 � Ans�kan om Marknadsdomstolens eller regeringens ompr�vning
enligt 24 � g�rs hos domstolen av Konkurren sverket eller den mot vilk en
ett beslut om f�rbud eller �l�ggande riktar sig.

Ans�kan om ompr�vning enligt 24 � andra stycket skall g�ras senast

inom ett �r efter meddelan det av Marknadsdomstolens beslut eller, om
fastst�llelsepr�vning skett enligt 7 �, regeringens beslut.

F�re regeringens ompr�vning enligt 24 � andra eller tredje stycket skall

domstolen g�ra en f�rberedande pr�vning av f�ruts�ttningarna f�r �nd�

ring. Om utg�ngen av denna skall domstolen g�ra anm�lan till regeringen.

27 � Konkurrensverket kan, om det beh�vs f�r pr�vning enligt denna
lag och s�rskilda sk�l f�religger, �l�g ga en viss n�ringsidkare att g�ra
anm�lan innan denne sluter avtal om f�retagsf�rv�rv. En s�dan anm�l�
ningsskyldighet skall g�lla f�r viss tid, h�gst ett �r.

28

Konkurrensverket f�r �l�gga n�ringsidkare att tillhandah�lla upp�

gift, handling eller annat som beh�vs i �rende enligt denna lag. �ven i

�rende om tillsyn �ver att ett f�rbud eller ett �l�ggande enligt lagen �tlyds

3638

Senaste lydelse 1983:79.

background image

f�r verket besluta om motsvarande skyldighet f�r den som avses med

SFS 1992:1521

f�rbudet eller �l�ggandet,

Samma skyldighet kan Konkurrensverket �l�gga ocks� annan �n den

som anges i f�rsta stycket, om det beh�vs f�r kontroll eller fullst�ndigande
av vad som skall fullg �ras enligt f�rsta stycket och det �r n�dv�ndigt p�
grund av s�rskilda f�rh�llanden.

I ett �rende som har underst�llts regeringens pr�vning enligt 7 � f�r det

statsr�d som har till uppgift att f�redra �renden r�rande konkurrensbe�
gr�nsningar �l�gga skyldighet enligt f�rsta stycket f�rsta meningen eller
andra stycket.

33 � Konkurrensverket och Marknadsdomstolen f�r av myndighet, som

avses i lag en (1956:245) om uppgifts skyldighet r�rande pris- och konkur�

rensf�rh�llanden, beg�ra hj�lp med utredning i fr�gor som kan vara av

betydelse f�r pr�vning enligt denna lag.

38

Talan om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag

f�rs vid tingsr�tt av Konkurrensverket. I fr�ga om vite som Marknads�

domstolen har f�relagt p� talan av annan f�r talan om utd�mande f�ras
�ven av denne.

39 �"* Allm�nt �tal f�r brott mot denna lag f�r v�ckas endast efter medgi�

vande av Konkurrensverket.

40 � Mot Konkurrensverkets beslut enligt 11, 12, 17, 20, 25, 33, 38 eller
39 � f�r talan inte f�ras. Ej heller f�r talan f�ras mot beslut enligt 28 �
tredje stycket.

Beslut enligt 27 � eller 28 � f�rsta eller andra stycket f�r, om beslutet �r

f�renat med vite, �verklagas hos kammarr�tten genom besv�r. Beslutet

skall dock g�lla omedelbart, om inte annat best�ms.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1993.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

' Senaste lydelse 1985:219.

"Senaste lydelse 1984:428.

Per Erik Lindeberg

(N�ringsdepartementet)

3639

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.