SFS 2016:966 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

160966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 11 och 25 §§ samt 8 kap. 1

och 15 §§ konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

3

När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms ska, förutom om-

ständigheter hänförliga till själva överträdelsen, särskilt följande beaktas:

1. om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i ar-

tikel 101 eller 102 i EUF-fördraget,

2. om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av

Konkurrensverket, eller

3. företagets ekonomiska situation.
När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms får den ersättning som före-

taget betalat i en uppgörelse i godo beaktas som en förmildrande omständig-
het.

25 §

4

I konkurrensskadelagen (2016:964) finns bestämmelser om skade-

stånd för överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ och i artiklarna 101
och 102 i EUF-fördraget.

8 kap.

1 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket,
5. förbud eller åläggande som avses i 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§, och
6. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

1 Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014
om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av
medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:642.

4 Senaste lydelse 2010:642.

5 Senaste lydelse 2016:224. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2016:966

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:966

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

15 §

6

I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångs-

kostnader 31 kap. rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.

I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket tillämpas 18 kap. rätte-

gångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i sådana mål besluta att
var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.
2. Mål om skadestånd som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträ-

dandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent-
och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet, ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:1280.

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.