SFS 2017:986 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

170986.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(2008:579)

2

dels att 4 kap. 17–19 §§ och 8 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 17 och 20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 16 a § ska betecknas 4 kap. 17 §,
dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 13–16 §§, den nya 17 §, 20 och 21 §§, 6 kap. 1 §,

7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 4 kap.
13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § ska sättas närmast

före 4 kap. 17 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 13 a § och 19 §, och när-

mast före 4 kap. 19 § en rubrik av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (grupp-

undantag) som avses i

1. lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om viss taxisamverkan,

2. lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegrän-

sande avtal,

3. lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specia-

liseringsavtal,

4. lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om forskning och utveckling,

5. lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegräns-

ande avtal inom motorfordonssektorn, och

6. lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om tekniköverföring.

Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket

är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §,
får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 16 a § 2014:443.

SFS 2017:986

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(2008:579)

2

dels att 4 kap. 17–19 §§ och 8 kap. 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 17 och 20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 16 a § ska betecknas 4 kap. 17 §,
dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 13–16 §§, den nya 17 §, 20 och 21 §§, 6 kap. 1 §,

7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 4 kap.
13 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § ska sättas närmast

före 4 kap. 17 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 13 a § och 19 §, och när-

mast före 4 kap. 19 § en rubrik av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (grupp-

undantag) som avses i

1. lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om viss taxisamverkan,

2. lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegrän-

sande avtal,

3. lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specia-

liseringsavtal,

4. lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om forskning och utveckling,

5. lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegräns-

ande avtal inom motorfordonssektorn, och

6. lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal

om tekniköverföring.

Om ett enskilt avtal enligt någon av lagarna som räknas upp i första stycket

är undantaget från förbudet i 1 § men har följder som är oförenliga med 2 §,
får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

1 Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 16 a § 2014:443.

SFS 2017:986

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:986

4 kap.

Beslut om åtgärd mot företagskoncentration

13 §

3

Om Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild under-

sökning ska verket inom tre månader från det att beslutet meddelades besluta
om förbud enligt 1 §, om åläggande enligt 2 § eller att lämna företagskoncen-
trationen utan åtgärd.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare

än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om

något annat inte bestäms.

13 a §

Innan fristen enligt 13 § första stycket har löpt ut, får en part och nå-

gon annan medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för
att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före
fristens utgång meddelar ett beslut som avses i 13 § första stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag

från förbudet i första stycket.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs,

får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra
medverkande i företagskoncentrationen.

14 §

4

Konkurrensverket får förlänga fristen i 13 § första stycket med högst

en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker till det. I de fall
annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes
samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra
meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke

som anges i första stycket.

15 §

5

Om Konkurrensverkets beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande

enligt 2 § överklagas, ska Patent- och marknadsdomstolen avgöra ärendet
inom sex månader från det att överklagandet kom in.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma

förutsättningar som anges i 14 §.

16 §

6

Om Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagas ska Patent-

och marknadsöverdomstolen avgöra ärendet inom tre månader från det att
tiden för överklagande gick ut.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under

samma förutsättningar som anges i 14 §.

17 §

Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges i

11 § eller 13 § första stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har
följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen
första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.

3 Senaste lydelse 2016:224.

4 Senaste lydelse 2016:224.

5 Senaste lydelse 2016:224.

6 Senaste lydelse 2016:224.

background image

3

SFS 2017:986

På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket till-

fälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många
arbetsdagar som verket bestämmer.

Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas av domstol i

samband med prövningen av ett överklagat beslut om förbud enligt 1 § eller åläg-
gande enligt 2 §.

Rättskraft och omprövning

19 §

Om ett beslut att lämna en företagskoncentration utan åtgärd har grun-

dats på en oriktig uppgift som lämnats av en part eller någon annan medver-
kande i koncentrationen, får Konkurrensverket besluta att genomföra en sär-
skild undersökning.

20 §

Om domstolen efter överklagande har upphävt ett beslut om förbud

enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, får frågan prövas på nytt, om en part eller
någon annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga upp-
gifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning får göras av Konkurrensverket till Patent-

och marknadsdomstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att ärendet
slutligt har avgjorts.

21 §

7

Om ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § inte

längre behövs eller inte längre är lämpligt, får beslutet omprövas av Konkur-
rensverket på eget initiativ eller på begäran av någon som berörs av beslutet.

6 kap.

1 §

8

Följande beslut får förenas med vite:

1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
2. förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,
3. förbud enligt 4 kap. 1 §,
4. åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,
5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje

stycket, och

6. åläggande enligt 5 kap. 1 §.
Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt
4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har läm-

nats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant
beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

7 kap.

1 §

9

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent-

och marknadsdomstolen:

7 Senaste lydelse 2016:224. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2009:1280.

9 Senaste lydelse 2016:224.

background image

4

SFS 2017:986

1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller

3 §,

3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket.
4. förbud enligt 4 kap. 1 §,
5. ålägganden enligt 4 kap. 2 §,
6. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a §

tredje stycket,

7. beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,
8. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och
9. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr

1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

10

Beslut av Patent- och marknadsdomstolen enligt 3 kap. 30 § får över-

klagas särskilt.

8 kap.

1 §

11

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
5. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

2 §

12

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken

inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

– 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
– 3 kap. 21 §, även om någon talan inte väckts.
Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ären-

den som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts

till Konkurrensverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:224.

11 Senaste lydelse 2016:966.

12 Senaste lydelse 2016:224.

background image

2

SFS 2017:986

4 kap.

Beslut om åtgärd mot företagskoncentration

13 §

3

Om Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild under-

sökning ska verket inom tre månader från det att beslutet meddelades besluta
om förbud enligt 1 §, om åläggande enligt 2 § eller att lämna företagskoncen-
trationen utan åtgärd.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare

än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom.

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om

något annat inte bestäms.

13 a §

Innan fristen enligt 13 § första stycket har löpt ut, får en part och nå-

gon annan medverkande i företagskoncentrationen inte vidta någon åtgärd för
att fullfölja koncentrationen. Förbudet gäller inte om Konkurrensverket före
fristens utgång meddelar ett beslut som avses i 13 § första stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Konkurrensverket besluta om undantag

från förbudet i första stycket.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att förbudet i första stycket följs,

får Konkurrensverket meddela förbud eller åläggande för parterna eller andra
medverkande i företagskoncentrationen.

14 §

4

Konkurrensverket får förlänga fristen i 13 § första stycket med högst

en månad i sänder, om parterna i koncentrationen samtycker till det. I de fall
annan medverkande anmält koncentrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes
samtycke. Om koncentrationen ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra
meningen, är förvärvarens samtycke tillräckligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke

som anges i första stycket.

15 §

5

Om Konkurrensverkets beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande

enligt 2 § överklagas, ska Patent- och marknadsdomstolen avgöra ärendet
inom sex månader från det att överklagandet kom in.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under samma

förutsättningar som anges i 14 §.

16 §

6

Om Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagas ska Patent-

och marknadsöverdomstolen avgöra ärendet inom tre månader från det att
tiden för överklagande gick ut.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas av domstolen under

samma förutsättningar som anges i 14 §.

17 §

Konkurrensverket får tillfälligt stoppa löptiden för en frist som anges i

11 § eller 13 § första stycket, om en part i företagskoncentrationen inte har
följt ett åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1. Fristen börjar löpa igen
första arbetsdagen efter det att åläggandet har följts.

3 Senaste lydelse 2016:224.

4 Senaste lydelse 2016:224.

5 Senaste lydelse 2016:224.

6 Senaste lydelse 2016:224.

background image

3

SFS 2017:986

På begäran av en part i företagskoncentrationen får Konkurrensverket till-

fälligt stoppa löptiden för den tidsfrist som anges i 11 § under så många
arbetsdagar som verket bestämmer.

Konkurrensverkets beslut enligt första stycket kan prövas av domstol i

samband med prövningen av ett överklagat beslut om förbud enligt 1 § eller åläg-
gande enligt 2 §.

Rättskraft och omprövning

19 §

Om ett beslut att lämna en företagskoncentration utan åtgärd har grun-

dats på en oriktig uppgift som lämnats av en part eller någon annan medver-
kande i koncentrationen, får Konkurrensverket besluta att genomföra en sär-
skild undersökning.

20 §

Om domstolen efter överklagande har upphävt ett beslut om förbud

enligt 1 § eller åläggande enligt 2 §, får frågan prövas på nytt, om en part eller
någon annan medverkande i företagskoncentrationen har lämnat oriktiga upp-
gifter om sakförhållanden av väsentlig betydelse för domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning får göras av Konkurrensverket till Patent-

och marknadsdomstolen. Ansökan ska göras inom ett år från det att ärendet
slutligt har avgjorts.

21 §

7

Om ett beslut om förbud enligt 1 § eller åläggande enligt 2 § inte

längre behövs eller inte längre är lämpligt, får beslutet omprövas av Konkur-
rensverket på eget initiativ eller på begäran av någon som berörs av beslutet.

6 kap.

1 §

8

Följande beslut får förenas med vite:

1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
2. förbud enligt 3 kap. 27 eller 30 §,
3. förbud enligt 4 kap. 1 §,
4. åläggande enligt 4 kap. 2 eller 3 §,
5. förbud eller åläggande enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a § tredje

stycket, och

6. åläggande enligt 5 kap. 1 §.
Ett beslut om undersökning enligt 5 kap. 3 eller 20 § får förenas med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut om fullgörande av skyldigheter enligt
4 kap. 6 § eller 7 § 1 med vite.

Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har läm-

nats enligt 3 kap. 4 § första stycket eller enligt 4 kap. 4 § med vite. Ett sådant
beslut gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

7 kap.

1 §

9

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent-

och marknadsdomstolen:

7 Senaste lydelse 2016:224. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2009:1280.

9 Senaste lydelse 2016:224.

background image

4

SFS 2017:986

1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller

3 §,

3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket.
4. förbud enligt 4 kap. 1 §,
5. ålägganden enligt 4 kap. 2 §,
6. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a §

tredje stycket,

7. beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,
8. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och
9. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr

1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

10

Beslut av Patent- och marknadsdomstolen enligt 3 kap. 30 § får över-

klagas särskilt.

8 kap.

1 §

11

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
5. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

2 §

12

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken

inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

– 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
– 3 kap. 21 §, även om någon talan inte väckts.
Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ären-

den som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller för företagskoncentrationer som har anmälts

till Konkurrensverket före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:224.

11 Senaste lydelse 2016:966.

12 Senaste lydelse 2016:224.

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.