SFS 1994:688 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

SFS 1994_688 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:688
Utkom från trycket
den 17 juni 1994

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(1993:20)

dels att 6 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 18 a— 18 c §§, samt

närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

6 § Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 17
eller 18 c §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att

hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden
på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller

indirekt fastställs,

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begrän-

sas eller kontrolleras,

3. marknader eller inköpskällor delas upp,
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk
har något samband med föremålet för avtalet.

Särskilda bestämmelser för jordbruket m. m.

18 a § Med primär lantbruksförening avses i denna lag en ekonomisk

förening vars medlemmar är enskilda lantbrukare eller andra företag som
bedriver jordbruk, trädgårdsverksamhet eller skogsbruk. Om sammanslut-
ningar av sådana företag är medlemmar i föreningen, anses den dock vara
primär lantbruksförening endast under förutsättning att sammanslutning-
arna bara utgörs av lokala sammanslutningar av företag med verksamhet
av angivet slag.

1

Prop. 1993/94:210, bet. 1993/94: NU23, rskr. 1993/94:445.

1291

background image

SFS 1994:688

18 b § Med jordbruksprodukter avses i denna lag sådana varor som anges

i bilagan till lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m.

Med trädgårdsprodukter avses sådana varor som anges i den i tulltaxe-

lagen (1987:1068) intagna tulltaxan 6 - 8 kap.

Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i den i tulltaxelagen

(1987:1068) intagna tulltaxan 44, 47 och 48 kap.

18 c § Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lant-
bruksförening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan för-
eningens medlemmar om

1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed samman-

hängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar,
lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jord-
bruksprodukter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller

2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses under 1.
Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat

1. att en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvåras

a) i fråga om valet av avnämare eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av motsvarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor som

produceras hos medlemmarna när

a) försäljningen sker direkt mellan medlem och tredje man, eller
b) föreningen svarar för försäljningen och konkurrensen på marknaden

hindras, begränsas eller snedvrids i väsentlig omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1292

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.