SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 1994:1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
SFS 1994_1494 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1494
Utkom från trycket
den 19 december 1994

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 8 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(1993:20)

dels att 63 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 65 a §, av följande

lydelse.

63 § Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ären-
den får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. ålägganden enligt 23 § andra stycket och 25 §,

2. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
3. kvarstad enligt 32 §,
4. företagsförvärv enligt 34, 36, 41 och 43 §§,
5. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
6. prövning av överklaganden enligt 60 §.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 25, 32 eller 41 § skall

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 § som meddelats innan
rättegång har inletts skall överklagas som om beslutet meddelats under
rättegång.

Beslut som avses i första stycket 6 får överklagas även av Konkur-

rensverket om tingsrätten ändrat verkets beslut.

65 a § Beslut i frågor som avses i 60 § första stycket får inte ändras av
domstol utan att Konkurrensverket har lämnats tillfälle att yttra sig.

1

Prop. 1994/95:44, bet. 1994/95: NU5, rskr. 1994/95:56.

3144

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas endast i de fall

Konkurrensverkets beslut meddelats efter utgången av år 1994.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

SFS 1994:1494

3145

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.