SFS 1997:221 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

SFS 1997_221 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1996/97:82, bet. 1996/97:NU13, rskr 1996/97:226.

376

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 37 §§ konkurrenslagen

(1993:20) skall ha följande lydelse.

34 § Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda ett fö-
retagsförvärv som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § eller som
har anmälts frivilligt enligt vad som anges där.

Förvärvet skall förbjudas, om

1. det skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt

hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en ef-
fektiv konkurrens på den svenska marknaden i dess helhet eller på en avse-
värd del av den, och

2. detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt.
Förbud får dock inte meddelas i fråga om förvärv som har skett på en

svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan

reglerad marknad eller genom inrop på exekutiv auktion. I stället får förvär-
varen åläggas att avyttra det som har förvärvats.

37 § Ett företagsförvärv skall anmälas till Konkurrensverket av någon som
är part i förvärvsavtalet, om de berörda företagen tillsammans har en omsätt-
ning föregående räkenskapsår som överstiger fyra miljarder kronor.

Om förvärvaren ingår i en grupp som består av flera företag som har ge-

mensamma ägarintressen eller som hålls samman på något annat sätt, skall
gruppens sammanlagda årsomsättning anses som förvärvarens årsomsätt-
ning.

SFS 1997:221
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

background image

377

SFS 1997:221

Skyldighet att anmäla ett företagsförvärv föreligger inte om det förvär-

vade företagets omsättning föregående räkenskapsår understiger 100 miljo-
ner kronor. Trots att omsättningen understiger detta belopp, får Konkur-
rensverket i ett enskilt fall ålägga en part i ett förvärvsavtal att anmäla för-
värvet, när detta är påkallat av särskilda skäl. En part i ett förvärvsavtal har
dessutom alltid rätt att frivilligt anmäla ett förvärv till Konkurrensverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om företagsförvärv som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTRÖM

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.