SFS 2019:933 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

SFS2019-933.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 27 och 28 §§ och 5 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

3 kap.
27 §
2 Staten, en kommun eller en region får förbjudas att i en säljverksam-
het som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande,
om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv

konkurrens på marknaden, eller

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av

en sådan konkurrens.

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän

synpunkt.

En kommun eller en region får även förbjudas att bedriva en viss sälj-

verksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock
inte förbjudas, om den är förenlig med lag.

Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

28 §3 Det som sägs i 27 § gäller även ett förfarande eller en verksamhet i
en annan juridisk person om staten, en kommun eller en region direkt eller
indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen genom
ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. Det som
sägs om staten, en kommun eller en region tillämpas då på den juridiska
personen.

5 kap.
1 §
Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina upp-
gifter enligt denna lag, får verket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för

förhör på tid och plats som verket bestämmer, eller

3. en kommun eller en region som driver verksamhet av ekonomisk eller

kommersiell natur att redovisa kostnader och intäkter i verksamheten.

Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte

bestäms.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:1280.

3 Senaste lydelse 2009:1280.

SFS

2019:933

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:933

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.