SFS 2021:81 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

SFS2021-81.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om konkurrenslagen
(2008:579)3

dels att 3 kap. 16–19 §§, 5 kap. 12 § och 8 kap. 3 och 16 §§ ska upphöra

att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 16 § ska utgå,
dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 4–7, 12, 13, 14 a, 15, 20, 22 och 23 §§, 5 kap.

3–6, 8, 10 och 13 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tjugo nya paragrafer, 3 kap. 1 a, 15 a, 15 b, 20 a,

23 a–d §§, 5 kap. 6 a–c, 14 a, 15 a och 21–24 §§, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 4 och
5 §§ och närmast före 5 kap. 21 § och 8 kap. 4 § nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
5 §
I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del
verksamheten består i myndighetsutövning.

Med företag avses också en sammanslutning av företag, om inte annat

anges i denna lag.

3 kap.
1 §
4 Konkurrensverket får ålägga ett företag att upphöra med överträdelser
av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

Ett åläggande enligt första stycket får innefatta beteendemässiga eller

strukturella åtgärder som är nödvändiga för att överträdelsen ska upphöra.
Vid valet mellan åtgärder som är lika effektiva ska den åtgärd väljas som är
minst betungande för företaget.

Ett åläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte

bestäms.

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge
medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden
av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga
lydelsen.
3 Senaste lydelse av
3 kap. 19 § 2016:224
5 kap. 12 § 2015:402
8 kap. 3 § 2016:224.
4 Senaste lydelse 2010:642.

SFS

2021:81

Publicerad
den

10 februari 2021

background image

SFS

2

1 a § Konkurrensverket får besluta att ett förbud enligt 2 kap. 1 eller 7 §
eller enligt artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget har överträtts.

4 §5 Om det har uppkommit en fråga om att ett företag överträder något av
förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget, kan
ett åtagande från företaget ge Konkurrensverket anledning att inte ingripa.
Verkets beslut att godta åtagandet får avse en begränsad tid. Så länge
beslutet gäller får verket i de avseenden som åtagandet omfattar inte med-
dela ett åläggande enligt 1 eller 3 § eller ett beslut enligt 1 a §.

Konkurrensverket får återkalla ett beslut enligt första stycket om
1. de omständigheter som låg till grund för beslutet har förändrats i något

väsentligt avseende,

2. den som beslutet gäller bryter mot något åtagande som har angetts i

beslutet, eller

3. beslutet grundades på ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgif-

ter som parterna har lämnat.

Innan Konkurrensverket beslutar att godta ett åtagande enligt första

stycket, ska verket ge andra som berörs av åtagandet tillfälle att lämna syn-
punkter på det.

5 §6 Konkurrensverket får besluta att ett företag ska betala en särskild
avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på
dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt

1. ett förbud enligt 2 kap. 1 eller 7 § eller enligt artikel 101 eller 102 i

EUF-fördraget,

2. ett beslut om åläggande enligt 1 § första stycket eller 3 §, eller
3. ett beslut att godta ett åtagande enligt 4 § första stycket.
Avgiften tillfaller staten.
Innan Konkurrensverket beslutar om konkurrensskadeavgift för ett

företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till beslut.

6 § Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets
omsättning föregående räkenskapsår.

Om ett beslut om konkurrensskadeavgift enligt 5 § första stycket 1 riktas

mot en sammanslutning av företag för en överträdelse som har samband med
dess medlemmars verksamhet, får avgiften inte överstiga tio procent av den
samlade omsättningen föregående räkenskapsår för de medlemsföretag som
är verksamma på den marknad som påverkas av överträdelsen.

Om beslutet riktas mot flera företag, ska avgiften fastställas särskilt för

vart och ett av dem.

7 §7 Konkurrensskadeavgift får inte påföras

1. för åtgärder som omfattas av ett åläggande enligt 1, 2 eller 3 § eller ett

förbud enligt 27 eller 30 § som har meddelats vid vite enligt denna lag om
talan om utdömande av vitet har väckts, eller

2. för åtgärder som har vidtagits under den tid då ett beslut om att godta

ett åtagande enligt 4 § första stycket har gällt, om åtgärderna är förenliga
med beslutet.

I fall som avses i första stycket 2 får konkurrensskadeavgift påföras om

beslutet har återkallats med stöd av 4 § andra stycket 3.


5 Senaste lydelse 2010:642.
6 Senaste lydelse 2016:224.
7 Senaste lydelse 2009:1280.

2021:81

background image

SFS

3

12 §8 Konkurrensskadeavgift får efterges för ett företag som har överträtt
förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget, om företaget är det
första att anmäla överträdelsen till Konkurrensverket och anmälan inne-
håller sådana uppgifter att verket först genom dessa har tillräckligt underlag
för att ingripa mot överträdelsen.

När Konkurrensverket redan har tillräckligt underlag för att ingripa mot

överträdelsen, får konkurrensskadeavgift efterges för ett företag som över-
trätt nämnda förbud om företaget är först med att lämna sådana uppgifter
som leder till att det kan klarläggas att överträdelsen har förekommit.

Konkurrensskadeavgift får inte efterges för ett företag som har tvingat ett

annat företag att delta i överträdelsen. I fall som avses i andra stycket får
konkurrensskadeavgift inte heller efterges om

1. ett annat företag har fått anstånd enligt 14 a § och sådana uppgifter som

krävs för eftergift har lämnats innan anståndstiden löpt ut, eller

2. ett beslut enligt 15 § har meddelats.

13 §9 Konkurrensskadeavgift får fastställas till ett lägre belopp än vad som
följer av 8–11 §§ för ett företag som har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § eller
i artikel 101 i EUF-fördraget, om företaget lämnar uppgifter till Konkur-
rensverket som i väsentlig mån underlättar utredningen av överträdelsen.

Vid bedömning av nedsättningens storlek ska det beaktas om något annat

företag redan lämnat sådana uppgifter som i väsentlig mån underlättat utred-
ningen.

Om ett företag har lämnat sådana uppgifter som leder till att konkurrens-

skadeavgiften kan fastställas till ett högre belopp för de företag som deltagit
i överträdelsen än vad som annars hade varit fallet, ska dessa uppgifter inte
beaktas när avgiften fastställs för det företag som lämnat uppgifterna.

14 a §10 Konkurrensverket får ge ett företag anstånd med att lämna sådana
uppgifter som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges enligt 12 §
första stycket. Om företaget lämnar uppgifterna innan anståndstiden har löpt
ut, ska uppgifterna anses ha lämnats när anmälan gjordes.

15 §11 Konkurrensverket ska i ett beslut fastställa om det finns förutsätt-
ningar för eftergift enligt 12 § första stycket för det företag som anmält
överträdelsen och informera företaget om beslutet. Ett sådant beslut är
bindande för verket i ett ärende enligt 5 §.

15 a § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
närmare föreskrifter om

1. handläggningen av en anmälan om eftergift enligt 12 § eller en fråga

om nedsättning enligt 13 §,

2. de krav på samarbete som ska gälla enligt 14 § 2, och
3. den information som ett företag ska lämna för att få anstånd enligt

14 a §.

15 b § Bestämmelserna i 12–15 §§ gäller inte för en sammanslutning av
företag.


8 Senaste lydelse 2014:443.
9 Senaste lydelse 2010:642.
10 Senaste lydelse 2014:443. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
11 Senaste lydelse 2016:224.

2021:81

background image

SFS

4

20 § För att konkurrensskadeavgift ska få påföras måste Konkurrensverket
ha meddelat beslut om sådan avgift inom fem år från det att överträdelsen
upphörde. Om det berörda företaget inom denna tid får del av ett beslut om
undersökning enligt 5 kap. 3 § eller ges tillfälle att yttra sig över Kon-
kurrensverkets utkast till beslut, ska tiden i stället räknas från den dag detta
skedde. I sådana fall gäller dock att avgift får påföras endast om Kon-
kurrensverkets beslut om konkurrensskadeavgift meddelas inom tio år från
det att överträdelsen upphörde.

20 a § Fristerna enligt 20 § avbryts om en nationell konkurrensmyndighet
i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller Europeiska
kommissionen prövar samma avtal eller förfarande som kan strida mot
artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget som Konkurrensverket utreder eller
kan utreda.

En frist som avses i första stycket avbryts när minst ett företag delges den

första formella utredningsåtgärden. Avbrottet gäller alla företag som har
deltagit i överträdelsen.

En ny frist löper från den dag det finns ett överträdelseavgörande eller när

den nationella konkurrensmyndigheten eller kommissionen har avslutat sitt
förfarande på något annat sätt. Den nya fristen ska dock aldrig sträcka sig
längre än tio år från det att överträdelsen upphörde.

22 § Konkurrensskadeavgift ska betalas till Konkurrensverket inom trettio
dagar från det att beslutet fick laga kraft eller inom den längre tid som anges
i beslutet.

Om konkurrensskadeavgiften inte betalas i tid, ska Konkurrensverket

lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verk-
ställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

23 § En påförd konkurrensskadeavgift faller bort i den mån verkställighet
inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

23 a § En sammanslutning av företag som inte kan betala en påförd kon-
kurrensskadeavgift inom den tid som anges i 22 § första stycket ska kräva
att medlemsföretagen bidrar till den avgift som sammanslutningen ska
betala, om avgiften har fastställts med hänsyn till dess medlemmars omsätt-
ning på den marknad som påverkas av sammanslutningens överträdelse.

23 b § Om en konkurrensskadeavgift som har påförts en sammanslutning
av företag har fastställts med hänsyn till den omsättning som medlemmarna
i sammanslutningen har och full betalning inte sker inom den tid som anges
i 22 § första stycket, får Konkurrensverket besluta att ett eller flera av de
medlemsföretag som vid tidpunkten för överträdelsen var företrädda i sam-
manslutningens beslutsfattande organ ska betala resterande del av avgiften.

Om full betalning inte sker enligt första stycket får Konkurrensverket

besluta att ett eller flera andra medlemsföretag ska betala resterande del av
avgiften.

2021:81

background image

SFS

5

Den avgift som ett företag ska betala enligt första eller andra stycket får

inte överstiga tio procent av företagets omsättning under räkenskapsåret före
det år då beslutet om konkurrensskadeavgift meddelades.

23 c § En avgift enligt 23 b § får inte beslutas för ett medlemsföretag som
visar att det inte genomförde det beslut av sammanslutningen som ledde till
överträdelsen och innan Konkurrensverket påbörjade sin utredning av
överträdelsen

1. var omedvetet om beslutet, eller
2. aktivt tog avstånd från beslutet.

23 d § En avgift enligt 23 b § ska betalas till Konkurrensverket inom
trettio dagar från det att beslutet fick laga kraft eller den längre tid som anges
i beslutet.

I fråga om verkställighet av ett beslut enligt 23 b § tillämpas 22 § andra

stycket och 23 §.


5 kap.


3 §12 Patent- och marknadsdomstolen får på ansökan av Konkurrensverket
besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att
utreda om det har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101
eller 102 i EUF-fördraget, om

1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
2. den som ansökan gäller inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 §

första stycket 1 eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller för-
vanskas, och

3. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det

intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av
åtgärden.

Ett beslut enligt första stycket får också avse en utredning som gäller en

överträdelse av

1. ett beslut om åläggande enligt 3 kap. 1 eller 3 §,
2. ett beslut att godta ett åtagande enligt 3 kap. 4 §, eller
3. 21 § första stycket 1–5.

4 § Ett beslut enligt 3 § får också avse en juridisk person eller något annat
företag än det företag som är föremål för utredning, om

1. förutsättningarna i 3 § första stycket 1–3 är uppfyllda, och
2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan

gäller.


5 § Ett beslut enligt 3 § får också avse bostäder och andra utrymmen

som nyttjas av styrelseledamöter och anställda i det företag som är föremål
för utredning, om

1. förutsättningarna i 3 § första stycket 1–3 är uppfyllda, och
2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan

gäller.


12 Senaste lydelse 2016:224.

2021:81

background image

SFS

6

6 §13 När Konkurrensverket genomför en undersökning har verket rätt att

1. få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrym-

men,

2. ta del av all information som är tillgänglig för den som undersökningen

genomförs hos, oavsett i vilken form den finns,

3. granska bokföring och andra affärshandlingar,
4. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärshandlingar,
5. försegla företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar så länge och

i den omfattning det är nödvändigt för att genomföra undersökningen, och

6. begära muntliga förklaringar direkt på platsen.

6 a § Konkurrensverket får ta hand om en handling för att genomföra
åtgärderna i 6 § 3 och 4 i Konkurrensverkets lokaler eller i någon annan
lokal.

När en handling tas om hand får även pärmar, mappar eller liknande för-

varingsmaterial tas med.

Om det är möjligt ska ett exemplar av den handling som tas om hand

lämnas kvar.

6 b § När Konkurrensverket vidtar åtgärder enligt 6 § 3 och 4 i Konkur-
rensverkets lokaler eller i någon annan lokal har den som undersökningen
gäller rätt att följa de åtgärder som verket vidtar.

6 c § Konkurrensverket ska lämna tillbaka handlingar och annat som har
tagits om hand enligt 6 a § så snart de inte längre behövs.

Om den som beslutet om undersökning gäller har försatts i konkurs, ska

Konkurrensverket

1. överlämna handlingarna och annat till konkursförvaltaren, och
2. underrätta den som beslutet gäller om att handlingarna har lämnats

över.

Konkurrensverket ska på begäran av den som beslutet gäller pröva om en

handling eller annat som tagits om hand ska lämnas tillbaka.

8 §14 Ett beslut om undersökning ska innehålla uppgifter om

1. föremålet för och syftet med undersökningen,
2. tidpunkten när undersökningen ska börja, och
3. Konkurrensverkets befogenheter enligt 6 § och 6 a § första och andra

styckena.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om rätten inte bestäm-

mer något annat.

10 §15 Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndig-
heten för att genomföra de åtgärder som avses i 6 § 1–5 eller 6 a § första och
andra styckena.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-

ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning
eller avlägsnande. Kronofogdemyndigheten ska dock inte underrätta den
som undersökningen ska genomföras hos innan verkställighet sker.


13 Senaste lydelse 2015:402. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
14 Senaste lydelse 2015:402.
15 Senaste lydelse 2015:402.

2021:81

background image

SFS

7

13 § Den som är uppgiftsskyldig eller är föremål för undersökning enligt
denna lag får inte betungas onödigt eller tvingas att erkänna en överträdelse
av ett förbud enligt 2 kap. 1 eller 7 § eller enligt artikel 101 eller 102 i EUF-
fördraget.

14 a § Konkurrensverket får översända en sådan handling som anges i
1 kap. 2 § 10 konkurrensskadelagen (2016:964) till en annan konkurrens-
myndighet inom Europeiska unionen eller till Europeiska kommissionen
endast med tillämpning av artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 och
endast om den som har gett in handlingen samtycker till det.

15 a § En konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen som har framställt en sådan begäran som avses i artikel 22 i rådets
förordning (EG) nr 1/2003 har rätt att närvara och aktivt bistå Konkur-
rensverket när ett förhör enligt 1 § första stycket 2 hålls eller en under-
sökning enligt 6 § genomförs.


Utredningsskadeavgift


21 § Konkurrensverket får besluta att ett företag ska betala en särskild
avgift (utredningsskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på dess
vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet vid Konkurrensverkets utredning av
om företaget överträtt något av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller artikel 101
eller 102 i EUF-fördraget

1. har lämnat oriktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar

på ett åläggande enligt 1 § första stycket 1, eller inte lämnat begärda upp-
gifter, handlingar eller annat inom en angiven tidsfrist,

2. inte har sett till att en företrädare inställt sig till ett sådant förhör som

avses i 1 § första stycket 2,

3. har hindrat Konkurrensverket att genomföra någon av de åtgärder som

anges i 6 § 1–5,

4. har brutit en sådan försegling som avses i 6 § 5, eller
5. har lämnat ett oriktigt, ofullständigt eller vilseledande svar på en

begäran om förklaring som avses i 6 § 6 eller inte lämnat någon förklaring.

Avgiften tillfaller staten.
Innan Konkurrensverket beslutar om utredningsskadeavgift för ett före-

tag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till beslut.

22 § Utredningsskadeavgift får inte påföras för en åtgärd som omfattas av
ett beslut som har förenats med vite enligt denna lag om talan om utdömande
av vite har väckts.

23 § När utredningsskadeavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till
överträdelsens allvar och varaktighet.

Utredningsskadeavgiften får inte överstiga en procent av företagets om-

sättning föregående räkenskapsår.

24 § I fråga om utredningsskadeavgift tillämpas bestämmelserna om

1. preskription i 3 kap. 20 och 20 a §§,
2. kvarstad i 3 kap. 21 §, och
3. betalning av konkurrensskadeavgift i 3 kap. 22 och 23 §§.
Det som där sägs om konkurrensskadeavgift gäller då i stället utrednings-

skadeavgift.

2021:81

background image

SFS

8


6 kap.


1 a § När följande beslut förenas med löpande vite, ska det fastställas till
ett belopp som står i proportion till företagets genomsnittliga dagliga om-
sättning föregående räkenskapsår räknat från den dag som anges i beslutet:

1. åläggande enligt 3 kap. 1, 2 eller 3 §,
2. beslut enligt 3 kap. 4 § första stycket,
3. åläggande enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 vid utredning av om

företaget överträtt något av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller artikel 101 eller
102 i EUF-fördraget, eller

4. beslut enligt 5 kap. 3 §.


7 kap.


1 §16 Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till
Patent- och marknadsdomstolen:

1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket

eller 3 §,

3. beslut enligt 3 kap. 1 a §, 4 § andra stycket, 5 eller 23 b §,
4. förbud enligt 4 kap. 1 §,
5. ålägganden enligt 4 kap. 2 §,
6. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket eller 13 a §

tredje stycket,

7. beslut enligt 4 kap. 14 eller 21 §,
8. ålägganden enligt 5 kap. 1 §,
9. beslut enligt 5 kap. 21 §, och
10. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG)

nr 1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.


8 kap.


1 §17 Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
3. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket, och
4. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.


2 §18 Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om
saken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i 3 kap. 2, 21, 27 och 31 §§
och 32 § andra stycket.

Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ären-

den som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.


Förbud mot att åberopa visst skriftligt bevis


4 §19 En part som i ett förfarande vid en nationell konkurrensmyndighet
inom Europeiska unionen har fått tillgång till en sådan förklaring inom
ramen för ett eftergiftsprogram eller förlikningsinlaga som anges i 1 kap. 2 §
10 och 12 konkurrensskadelagen (2016:964) får inte åberopa handlingen
som bevis i domstol i ett mål eller ärende enligt denna lag.


16 Senaste lydelse 2017:986.
17 Senaste lydelse 2017:986.
18 Senaste lydelse 2017:986.
19 Tidigare 4 § upphävd genom 2016:224.

2021:81

background image

SFS

9

Första stycket gäller inte om målet eller ärendet avser prövning av ett

beslut genom vilket det har konstaterats en överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 §
eller artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget och ett åberopande är nödvändigt
för att parten ska kunna utöva sin rätt till försvar.

5 §20 En part i ett förfarande vid en nationell konkurrensmyndighet inom
Europeiska unionen får inte i ett mål eller ärende enligt denna lag som bevis
i domstol åberopa sådant som parten har fått del av under förfarandet och
som är av följande slag:

1. handlingar som andra har tagit fram särskilt för förfarandet vid kon-

kurrensmyndigheten,

2. handlingar som konkurrensmyndigheten har tagit fram och överlämnat

till parterna under förfarandet, eller

3. förlikningsinlagor som har återkallats.
Första stycket gäller inte efter att konkurrensmyndigheten genom att anta

ett beslut eller på något annat sätt har avslutat sitt förfarande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. I mål där talan om konkurrensskadeavgift har väckts före ikraftträdan-

det tillämpas äldre bestämmelser.

3. För avgiftsförelägganden som godkänts före ikraftträdandet tillämpas

äldre bestämmelser.

4. För ett företag som före ikraftträdandet på annat sätt i högst väsentlig

mån har underlättat utredningen av en överträdelse gäller 3 kap. 12 § andra
stycket 2 i den äldre lydelsen.

5. För anstånd som före ikraftträdandet har beviljats med att lämna sådana

uppgifter som krävs för att konkurrensskadeavgift ska få efterges tillämpas
3 kap. 14 a § i den äldre lydelsen.

6. Bestämmelsen i 3 kap. 20 a § tillämpas även på överträdelser som har

ägt rum före ikraftträdandet, om inte möjligheten att påföra konkurrens-
skadeavgift har fallit bort dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

7. Bestämmelserna i 1 kap. 5 § tredje stycket, 3 kap. 1 § andra stycket,

1 a §, 6 § andra stycket i den nya lydelsen, 7 § i den nya lydelsen, 23 a–d §§
och 6 kap. 1 a § 1 och 2 tillämpas endast på överträdelser som har ägt rum
efter ikraftträdandet.

8. Ingripande med konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § första

stycket 2 och 3 får ske endast för överträdelser av ålägganden eller godtagna
åtaganden som har beslutats efter ikraftträdandet.

9. Ingripande med utredningsskadeavgift får ske endast för överträdelser

som ägt rum efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jan Stockhaus

(Näringsdepartementet)20 Tidigare 5 § upphävd genom 2016:224.

2021:81

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.