SFS 2005:598 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2005:598 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
050598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 a, 33 och 48 §§ konkurrensla-

gen (1993:20) skall ha följande lydelse.

28 a §

2

Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett lägre belopp än vad

som bort ske med tillämpning av 28 §,

1. om företaget i väsentlig mån har underlättat utredningen av den egna

eller andras medverkan i överträdelsen, eller

2. om det föreligger andra särskilda skäl som hänför sig till företaget.
Har ett företag i högst väsentlig mån underlättat en utredning som avses i

första stycket 1, får avgiften efterges även i annat fall än som anges i 28 b §.

Konkurrensskadeavgiften får fastställas till ett högre belopp än vad som

bort ske med tillämpning av 28 §, om företaget tidigare har överträtt förbud
enligt denna lag eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.

33 §

Om ett företag uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder förbuden i

6 eller 19 § eller i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, skall företaget ersätta
den skada som därigenom uppkommer.

Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från

det att skadan uppkom.

Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva frågor om skadestånd en-

ligt denna paragraf.

48 §

3

Ett beslut enligt 47 § får avse även ett annat företag än det som är fö-

remål för utredning.

Beslutet får också avse bostäder och andra utrymmen som nyttjas av sty-

relseledamöter och anställda i det företag som är föremål för utredning.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får meddelas bara om
1. vad som föreskrivs i 47 § första stycket 1 och 3 är uppfyllt,
2. det finns särskild anledning att anta att bevis finns hos den som ansökan

avser, och

3. denne inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § första stycket 1 eller

det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas.

1 Prop. 2004/05:117, bet. 2004/05:NU17, rskr. 2004/05:298.

2 Senaste lydelse 2002:595.

3 Senaste lydelse 2004:409.

SFS 2005:598

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:598

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Ett beslut enligt andra stycket får meddelas endast om överträdelsen dess-

utom är allvarlig.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
2. Den äldre lydelsen av 28 a § tredje stycket gäller fortfarande för över-

trädelser som begåtts före ikraftträdandet.

3. För fordringar som har kommit till före ikraftträdandet gäller 33 § an-

dra stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.