SFS 2006:714 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

060714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 53 och 53 b §§ konkurrenslagen

(1993:20) skall ha följande lydelse.

53 §

2 Konkurrensverket får begära handräckning av Kronofogdemyndig-

heten för att genomföra de åtgärder som avses i 51 § 1, 2 och 4.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen
skall genomföras innan verkställighet sker.

53 b §

3 När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en

undersökning enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 får Kro-
nofogdemyndigheten på ansökan av Konkurrensverket besluta om hand-
räckning för att undersökningen skall kunna genomföras. Detsamma gäller
när beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt 53 a §.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Myndigheten skall dock inte underrätta den hos vilken undersökningen
skall genomföras innan verkställighet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1998:648.

3 Senaste lydelse 2004:409.

SFS 2006:714

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.