SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

001021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 6, 18 b, 18 c och 28 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 18 a § skall lyda ”Särskilda bestämmelser

för vissa former av samarbete mellan små företag”,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5, 18 d och 18 e §§, av

följande lydelse.

5 §

2

I 2 § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenska-

pernas konkurrens- och statsstödsregler finns bestämmelser om nationell
tillämpning av Europeiska gemenskapernas konkurrensregler.

6 §

3

Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 17,

18 c eller 18 e §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att
hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart
sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indi-

rekt fastställs,

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas

eller kontrolleras,

3. marknader eller inköpskällor delas upp,
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa

handelspartner får en konkurrensnackdel, eller

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig

ytterligare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har
något samband med föremålet för avtalet.

18 b §

I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, träd-

gårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns särskilda be-
stämmelser om vad som i denna lag avses med sådana varor.

1

Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

2

Tidigare 5 § upphävd genom 1994:1846.

3

Senaste lydelse 1998:648.

SFS 2000:1021

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:1021

18 c §

Förbudet i 6 § gäller inte för sådana avtal inom en primär lantbruks-

förening eller dess dotterföretag som avser samverkan mellan föreningens
medlemmar om

1. produktion, insamling, förädling, försäljning eller därmed samman-

hängande verksamhet såsom användandet av gemensamma anläggningar,
lagring, beredning, distribution eller marknadsföring i fråga om jordbruks-
produkter, trädgårdsprodukter eller skogsprodukter, eller

2. inköp av varor eller tjänster för sådan verksamhet som avses under 1.
Första stycket gäller dock inte avtal som har till syfte eller ger till resultat
1. att en medlems fria rörlighet på marknaden förhindras eller försvåras
a) i fråga om valet av avnämare eller leverantör,
b) i fråga om möjligheten att lämna föreningen, eller
c) i annat avseende av motsvarande betydelse, eller
2. att försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs på varor när försälj-

ningen sker direkt mellan medlemmen och tredje man.

18 d §

Med

taxiföretag

avses i denna lag företag som tillhandahåller eller

utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

Med

beställningscentral

avses en gemensam eller fristående funktion som

tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag.
Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed.

18 e §

Förbudet i 6 § gäller inte för ett skriftligt avtal mellan taxiföretag el-

ler mellan en beställningscentral och taxiföretag om avtalet

1. avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställ-

ningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller an-
dra sådana ekonomiska fördelar,

2. behövs för att tillgodose det samhälleliga intresset av tillgång till taxi-

service, och

3. omfattar högst 40 taxifordon.
Undantaget enligt första stycket gäller inte
1. till den del samarbetet avser förfarande eller villkor som innebär eller

omfattar

a) fastställande av gemensamma priser,
b) uppdelning av marknader,
c) en uppsägningstid för anslutet taxiföretag som överstiger sex månader

från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening, villkor att
uppsägning inte får göras förrän tidigast efter sex månader eller längre tid
från inträdet, eller

d) förbud för anslutet taxiföretag att efter avtalstidens utgång konkurrera

med den gemensamma transportverksamheten, och

2. till den del det är uppenbart att syftet med den gemensamma transport-

verksamheten eller intresset av tillgång till taxiservice enligt första stycket 1
och 2 kan tillgodoses utan att samarbetet omfattar ett sådant förfarande eller
villkor som avses i 1 a–d.

28 §

När konkurrensskadeavgift fastställs skall hänsyn tas till

1. hur allvarlig överträdelsen är,
2. hur länge den pågått,

background image

3

SFS 2000:1021

3. om företaget i väsentlig mån underlättat utredningen av den egna över-

trädelsen, och

4. andra försvårande eller förmildrande omständigheter av betydelse.
I ringa fall skall ingen avgift påföras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.