SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
001022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 32 och 63 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer 31 a, 31 b och 31 c §§

av följande lydelse.

31 a §

Konkurrensskadeavgift skall betalas till Konkurrensverket inom

trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i domen.

31 b §

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 31 a §, skall

Konkurrensverket lämna den obetalda konkurrensskadeavgiften för indriv-
ning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.

31 c §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur konkurrensskadeavgiften skall betalas.

32 §

För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får rätten be-

sluta om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i
15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Beslut om kvarstad meddelas av den domstol där rättegång om konkur-

rensskadeavgift pågår. Om talan om konkurrensskadeavgift ännu inte har
väckts skall talan om kvarstad prövas av Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 24, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

SFS 2000:1022

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.