SFS 2000:1025 Lag om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)

001025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om innebörden av begreppen jordbruks-,
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen
(1993:20);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (1993:20) sådana va-

ror i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87
av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen-
samma tulltaxan

2

som är upptagna i bilagan till denna lag.

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna

i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana
varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:140, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

2

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2000:1025

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:1025

Bilaga

Varuslag
ur 01.01

Levande hästar

ur 01.02

Levande nötkreatur

ur 01.03

Levande tamsvin

ur 01.04

Levande får

01.05

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus,
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

ur 02.01

Kött av nötkreatur, färskt eller kylt

ur 02.02

Kött av nötkreatur, fryst

ur 02.03

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

ur 02.04

Kött av får, färskt, kylt eller fryst

ur 02.05

Kött av häst, färskt, kylt eller fryst

ur 02.06

Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, färska,
kylda eller frysta

ur 02.07

Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av fjä-
derfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta

02.09

Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett (inte
utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta,
saltade, i saltlake torkade eller rökta

ur 02.10

Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, får
och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller
rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar

04.01

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med
socker eller annat sötningsmedel

04.02

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller
annat sötningsmedel

04.03

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fer-
menterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

04.04

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbe-
ståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsme-
del, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

ur 04.05

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

04.06

Ost och ostmassa

ur 04.07

Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta

04.08

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade,
även försatta med socker eller annat sötningsmedel

ur 07.01

Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 juni–
5 juli), färsk eller kyld

ur 07.09

Sockermajs, färsk eller kyld

ur 07.10

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

ur 07.12

Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar, skivade, krossade
eller pulveriserade, men inte vidare beredda

background image

3

SFS 2000:1025

ur 07.13

Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används för
livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönder-
delade

ur 07.14

Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar
och även i form av pelletar

10.01

Vete samt blandsäd av vete och råg

10.02

Råg

10.03

Korn

10.04

Havre

10.05

Majs

10.07

Sorghum

ur 10.08

Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs

11.01

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

ur 11.02

Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete
och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs

ur 11.03

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av an-
nan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs

ur 11.04

Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs, bearbetad
på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller
pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, val-
sade, bearbetade till flingor eller malda

ur 11.05

Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis

ur 11.06

Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr
07.14

11.07

Malt, även rostat

ur 11.08

Stärkelse

12.01

Sojabönor, även sönderdelade

12.02

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade el-
ler på annat sätt tillagade

12.03

Kopra

12.05

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

12.06

Solrosfrön, även sönderdelade

ur 12.07

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av
ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönder-
delade

ur 12.08

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag av
mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av
bokollon)

ur 12.12

Sockerbetor, färska eller torkade, även malda

ur 12.14

Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar

ur 15.01

Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade
eller extraherade med lösningsmedel

ur 15.02

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller ut-
smälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

15.03

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja,
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

ur 15.04

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt mo-
difierade (med undantag av fiskleverolja)

background image

4

SFS 2000:1025

15.06

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fet-
ter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.07

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.08

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.09

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.10

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegri-
pet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller
fraktioner enligt nr 15.09

15.11

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade

15.12

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.13

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

15.14

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

ur 15.15

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag av
jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktio-
ner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor,
även raffinerade men inte kemiskt modifierade

ur 15.16

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner
av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, om-
förestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade
men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med
karaktär av konstgjorda vaxer

15.17

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och
oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16

ur 15.18

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag
av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa
oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxide-
rade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade ge-
nom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt
kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr
15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter
eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna nå-
gon annanstans

ur 16.01

Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter
av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa pro-
dukter

ur 16.02

Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på
annat sätt (med undantag av gåsleverpastej)

ur 16.05

Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, be-
redda eller konserverade

background image

5

SFS 2000:1025

17.01

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren
sackaros, i fast form

ur 17.02

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos
och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap
och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller
färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör

17.03

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

ur 17.04

Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande
halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk

ur 18.06

Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande
efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar
endast avsedda för framställning av pudding och annan lik-
nande efterrätt eller dryck, innehållande kakao

ur 19.01

Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50
viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–
04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre
än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

19.02

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne,
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous,
även beredd

19.03

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

ur 19.04

Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på an-
nat sätt beredd

ur 19.05

Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av kex, små-
kakor o.d., våfflor och rån (wafers))

ur 20.04,

Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,

ur 20.06

beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, frysta

ur 20.05,

Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,

ur 20.06

beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte frysta

ur 21.02

Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med undantag
av vacciner enligt nr 30.02)

ur 21.04

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, innehål-
lande kött (inbegripet andra djurdelar)

21.05

Glassvaror, även innehållande kakao

ur 21.06

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans (med undantag av konfektyrer)

23.02

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, er-
hållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spann-
mål eller baljväxter

23.03

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder,
betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning,
drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier,
även i form av pelletar

background image

6

SFS 2000:1025

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

23.04

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabön-
olja, även malda eller i form av pelletar

23.05

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord-
nötsolja, även malda eller i form av pelletar

ur 23.06

Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av mandel-
kli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än
de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i
form av pelletar

23.08

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabi-
liska återstoder och biprodukter av sådana slag som används
vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annan-
stans, även i form av pelletar

ur 23.09

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur
(med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineral-
fodermedel som inte innehåller torrmjölk)

25.10

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater
och fosfatkrita

ur 28.08

Salpetersyra

ur 28.09

Fosforpentoxid och ortofosforsyra

28.14

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

ur 28.34

Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat

ur 28.35

Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyro-
fosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat
(dikalciumfosfat)

31.01

Gödselmedel

–31.05
ur 35.02

Äggalbumin

35.05

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller
örestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin
eller annan modifierad stärkelse

ur 35.07

Enzympreparat innehållande födoämnen

ur 38.09

Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande
industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med
undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per
styck högst 1 kg netto)

ur 38.23

Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linolje-
fettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricin-
oljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tall-
fettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering

ur 38.24

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av
stärkelse eller stärkelseprodukter

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.