SFS 2008:581 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal / SFS 2008:581 Lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
080581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gruppundantag för vertikala
konkurrensbegränsande avtal;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal som ingås mellan två eller flera företag

vilka, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i en produktions-
eller distributionskedja, och som avser villkoren för parternas inköp, försälj-
ning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (vertikala avtal).

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-

pas på avtal enligt denna lag.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana vertikala avtal

vilka innehåller konkurrensbegränsningar (vertikala begränsningar) och som
omfattas av 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i
samma paragraf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana
grupper av avtal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 §
konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är un-
dantaget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undan-
taget om avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrens-
lagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av arti-
kel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaran-
den

2

på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6�8 samt 12 och

13. Dock ska i artikel 1 c) ⬝gemenskapen⬝ ersättas med ⬝Sverige⬝ samt i ar-
tikel 1 g) ⬝artikel 81.1 i fördraget⬝ och i artikel 2.2 ⬝artikel 81⬝ ersättas med
⬝2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)⬝. Vidare ska hänvisningar till un-
dantaget i artikel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

1

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2

EGT L 336, 22.12.1999, s. 21 (Celex 31999R2790).

SFS 2008:581

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

2

SFS 2008:581

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.