SFS 2010:1353 Lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal

Du är här: Start / Konkurrens- och upphandlingsrätt / Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal / SFS 2010:1353 Lag om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal
101353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:581) om gruppundantag
för vertikala konkurrensbegränsande avtal;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2008:581) om gruppun-

dantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal ska ha följande lydelse.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av verti-
kala avtal och samordnade förfaranden

2 på motsvarande sätt, med undantag

av artiklarna 2.1, 6, 9 och 10. Dock ska i artikel 1 b och h ⬝artikel 101.1 i för-
draget⬝ och i artikel 2.2 ⬝artikel 101 i fördraget⬝ ersättas med ⬝2 kap. 1 §
konkurrenslagen (2008:579)⬝. Vidare ska hänvisningar till undantaget i arti-
kel 2 avse 2 § i förening med 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av maj 2011 för avtal som var i

kraft den 1 januari 2011. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid
den tidpunkten uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya före-
skrifterna.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:236, bet. 2010/11:NU5, rskr. 2010/11:10.

2 EUT L 102, 23.4.2010, s. 1 (Celex 32010R0330).

SFS 2010:1353

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Viktiga lagar inom upphandlingsrätten

Konkurrenslagen
LOU
LUF
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.