SFS 2017:772 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

170772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ och 16

kap. 19 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande
lydelse.

3 kap.

13 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart

eller motparten till en sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § för-
sta stycket 1 är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommu-
nallagen (2017:725), om koncessionen är att anse som en intern upphandling
enligt 14–18 §§.

Med upphandlande enhet avses i 14–18 §§ endast sådan upphandlande

enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1.

14 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll över mot-

parten motsvarande den som myndigheten eller enheten utövar över sin egen
förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

18 §, för myndighetens eller enhetens räkning eller för andra sådana juridiska
personer eller organ som avses i 13 § och som myndigheten eller enheten ut-
övar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan kontroll

enligt första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens
strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan
juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725)
som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten.

16 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll av

motparten som motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvalt-
ning,

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:772

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 13, 14, 16 och 17 §§ och 16

kap. 19 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande
lydelse.

3 kap.

13 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart

eller motparten till en sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § för-
sta stycket 1 är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommu-
nallagen (2017:725), om koncessionen är att anse som en intern upphandling
enligt 14–18 §§.

Med upphandlande enhet avses i 14–18 §§ endast sådan upphandlande

enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1.

14 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll över mot-

parten motsvarande den som myndigheten eller enheten utövar över sin egen
förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

18 §, för myndighetens eller enhetens räkning eller för andra sådana juridiska
personer eller organ som avses i 13 § och som myndigheten eller enheten ut-
övar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan kontroll

enligt första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens
strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan
juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725)
som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten.

16 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll av

motparten som motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvalt-
ning,

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:772

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:772

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande motparten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens eller
enhetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av
en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen
(2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

17 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll som

motsvarar den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvalt-
ning och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över
motparten,

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande personen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens eller enhetens och motpartens strategiska mål och viktiga
beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemen-
sam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på
samma sätt av den kontrollerande personen.

16 kap.

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

background image

2

SFS 2017:772

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande motparten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens eller
enhetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av
en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen
(2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

17 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll som

motsvarar den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvalt-
ning och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över
motparten,

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande personen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens eller enhetens och motpartens strategiska mål och viktiga
beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemen-
sam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på
samma sätt av den kontrollerande personen.

16 kap.

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.