SFS 2018:1319 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2018-1319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 11 kap. 1 § lagen (2016:1147) om

upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 §3 En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som

avses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i

en upphandling, om myndigheten eller enheten genom kontroll eller på an-

nat sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft

är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe-

iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i

Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-

aktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den

22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller kor-

ruption enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om

skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i arti-

kel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj

2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för

penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direk-

tiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artiklarna 3 och 5–12 i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2017:665.

SFS 2018:1319

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1319

2

ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets be-

slut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och

försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och

bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande

av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en per-

son som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har

dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är be-

hörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.