SFS 2019:672 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2019-672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner

dels att 14 kap. 16 § och 15 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 7 a § och 15 kap. 5 a §,

och närmast före 8 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.
Publicering av annonser
7 a §
Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

14 kap.
16 §
En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en kon-
cession med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är

registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

15 kap.
5 §
En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en kon-
cession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhands-
annons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som

anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om
värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession

ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §.

5 a § Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som
är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

1 Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

SFS

2019:672

Publicerad
den

11 november 2019

background image

SFS

2019:672

2

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.