SFS 2019:972 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2019-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 17, 20 och 21 §§ lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

1 kap.
17 §
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande
myndighet.

20 § Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som bedriver
någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession
för bedrivande av sådan verksamhet och som är

1. en statlig eller kommunal myndighet, beslutande församling i en kom-

mun eller en region, ett offentligt styrt organ som avses i 17 § eller en sam-
manslutning av en eller flera myndigheter eller församlingar eller en sam-
manslutning av ett eller flera offentligt styrda organ,

2. ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande

inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin verk-

samhet med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet
enligt 18 § som beviljats för bedrivande av någon av de verksamheter som
anges i bilaga 2.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 2 ska anses finnas om en

upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter
i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

En sådan enhet som anges i första stycket 3 utgör inte en upphandlande

enhet om den har beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätter genom ett

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:972

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:972

förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet av dessa
rättigheter har grundats på objektiva kriterier.

21 § Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-
dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller en region,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.
En myndighet som bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga

2 och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet utgör dock
inte en upphandlande myndighet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.