SFS 2021:1113 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2021-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 5 § lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

15 kap.
5 §
2 En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en kon-
cession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhands-
annons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som

anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om
värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession

ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §.
Myndigheten eller enheten behöver dock inte efterannonsera om upphand-
lingens värde understiger fem procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap.
1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31.
2 Senaste lydelse 2019:672.

SFS

2021:1113

Publicerad
den

1 december 2021

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.