SFS 2022:506 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2022-506.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 § och rubriken närmast före
3 kap. 4 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha föl-
jande lydelse.

3 kap.
Allmänt elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk

kommunikationstjänst
4 §
Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till att
ge en upphandlande myndighet möjlighet att

1. tillhandahålla eller driva ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät,

eller

2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
Allmänt elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk kommunika-

tionstjänst har samma betydelse som i lagen (2022:482) om elektronisk
kommunikation.

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

SFS

2022:506

Publicerad
den

26 maj 2022

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.