SFS 2022:780 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2022-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner

dels att 16 kap. 17, 18 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 11 kap. 1 a och 4 a §§ och

16 kap. 5 a–5 d §§, och närmast före 16 kap. 5 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

11 kap.
1 a §
En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta en dom som
meddelades för mer än fem år sedan ligga till grund för ett beslut om
uteslutning av en leverantör enligt 1 §.

4 a § En upphandlande myndighet eller enhet får inte låta en händelse som
inträffade för mer än tre år sedan ligga till grund för ett beslut om uteslutning
av en leverantör enligt 4 §.

16 kap.
Handläggningen i domstol
5 a § Mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet
ska handläggas skyndsamt.

5 b § En omständighet som den sökande leverantören åberopar till grund
för sin talan senare än tre veckor från den dag då ansökan om överprövning
kom in till förvaltningsrätten får beaktas av rätten endast om leverantören
gör sannolikt att den inte har kunnat åberopa omständigheten tidigare eller
annars har haft giltig ursäkt att inte göra det.

5 c § En omständighet som en part åberopar till grund för sin talan först i
kammarrätten får beaktas av rätten endast om parten gör sannolikt att den
inte har kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller annars har
haft giltig ursäkt att inte göra det.

Rätten får dock alltid beakta sådana omständigheter som åberopas till

grund för att ett avtal ska få bestå vid en prövning enligt 14 §.

1 Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning
av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:780

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:780

5 d § Bestämmelserna i 5 b och 5 c §§ gäller inte vid en överprövning av
ett avtals giltighet på yrkande av en leverantör enligt 7 §.

17 § En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat
följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex
månader från den dag då att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 6 §,
2. en annons enligt 15 kap. 5 § tredje stycket har publicerats i en annons-

databas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,
eller

3. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat

anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har
lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 13 §.

18 § Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av treveckors-
frister enligt 5 b §, tiodagarsfrister enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om
överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
tillämpas.

21 § En talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år
från den dag då leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom
om att ett avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör.

Om en allmän förvaltningsdomstol har bedömt att förutsättningarna för

ogiltighet enligt 13–13 b §§ är uppfyllda, får dock en talan om skadestånd
alltid väckas inom ett år från den dag då avgörandet fick laga kraft.

Om talan inte väcks i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. De nya bestämmelserna i 11 kap. 1 a och 4 a §§ och 16 kap. 5 b–5 d §§

tillämpas inte på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

3. För upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 16 kap.

17 och 18 §§ i den äldre lydelsen.

4. Bestämmelserna i 16 kap. 21 § i den nya lydelsen tillämpas även på

fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet, om rätten till skadestånd
inte dessförinnan har gått förlorad enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.