SFS 2023:817 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

SFS2023-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av

koncessioner

Utfärdad den 7 december 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner

dels att 17 och 18 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 14 § och 15 kap. 9 och 11 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 17 kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

– lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner (1 kap.),
– blandad upphandling (2 kap.),
– undantag från lagens tillämpningsområde (3 kap.),
– allmänna bestämmelser (4 kap.),
– tröskelvärde (5 kap.),
– förfarandet vid upphandling (6 kap.),
– tekniska krav och funktionskrav (7 kap.),
– annonsering av upphandling (8 kap.),
– tidsfrister för anbudsansökningar och anbud (9 kap.),
– kommunikation, information till leverantörer och dokumentation

(10 kap.),

– uteslutning av leverantörer (11 kap.),
– kvalificering (12 kap.),
– utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner (13 kap.),
– fullgörande av koncessioner (14 kap.),
– upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och upphandling av

koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3 (15 kap.),

– avtalsspärr, överprövning och skadestånd (16 kap.), och
– tillsyn och upphandlingsskadeavgift (17 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1),
– Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande enheter

(bilaga 2), och

– Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster (bilaga 3).

1 Prop. 2023/24:3, bet. 2023/24:FiU12, rskr. 2023/24:61.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning
av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2023:817

Publicerad
den

9 december 2023

background image

SFS

2023:817

2

10 kap.
14 §
En upphandlande myndighet eller enhet ska löpande dokumentera
genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för
att myndigheten eller enheten ska kunna motivera sina beslut under upp-
handlingens samtliga skeden.

Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter att den upphand-

lande myndigheten eller enheten har ingått avtal eller fattat beslut om att
avbryta upphandlingen.

15 kap.
9 §
En upphandlande myndighet eller enhet ska löpande dokumentera
genomförandet av en upphandling som görs enligt detta kapitel. Dokument-
ationen ska vara tillräcklig för att myndigheten eller enheten ska kunna moti-
vera sina beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter att den upphand-

lande myndigheten eller enheten har ingått avtal eller fattat beslut om att
avbryta upphandlingen.

11 § Vid upphandling enligt detta kapitel gäller

– 16 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd, och
– 17 kap. om tillsyn och upphandlingsskadeavgift.

17 kap. Tillsyn och upphandlingsskadeavgift
Tillsyn
Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att
denna lag följs.

2 § Tillsynsmyndigheten får hämta in upplysningar som är nödvändiga för
tillsynsverksamheten från en upphandlande myndighet eller enhet eller den
som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet eller
enhet. Om det behövs på grund av brådska, materialets omfång eller något
annat förhållande, får upplysningarna hämtas in genom besök hos den upp-
handlande myndigheten eller enheten.

3 § En upphandlande myndighet eller enhet eller den som tillsynsmyndig-
heten bedömer vara en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att
lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

Förelägganden

4 § Tillsynsmyndigheten får förelägga en upphandlande myndighet eller
enhet eller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet eller enhet att besluta om riktlinjer för direktupphandling enligt
15 kap. 6 §.

5 § Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn får
myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller enhet eller den
som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet eller
enhet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av
handlingen.

background image

SFS

2023:817

3

Upphandlingsskadeavgift
Beslut om upphandlingsskadeavgift

6 § Tillsynsmyndigheten ska besluta att en upphandlande myndighet eller
enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om en allmän
förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fastställt

1. att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna

om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §, eller

2. att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmän-

intresse enligt 16 kap. 14 §.

7 § Tillsynsmyndigheten får besluta att en upphandlande myndighet eller
enhet ska betala en upphandlingsskadeavgift om den upphandlande myndig-
heten eller enheten har slutit ett avtal med en leverantör utan föregående
annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §.

8 § I ringa fall ska någon upphandlingsskadeavgift inte påföras. Vidare får
eftergift beviljas om det finns synnerliga skäl.

Upphandlingsskadeavgiftens storlek

9 § Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och
högst 20 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphand-
lingens värde enligt 5 kap.

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hän-

syn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

Tidsfrister för beslut om avgift

10 § Ett beslut om upphandlingsskadeavgift enligt 6 § ska meddelas inom
sex månader från den tidpunkt då det avgörande som beslutet grundas på
fick laga kraft.

11 § Ett beslut om upphandlingsskadeavgift enligt 7 § ska meddelas inom
två år från det att avtalet slöts. Beslutet får dock inte meddelas innan tiden
för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet har löpt ut.

Om en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets

giltighet får ett beslut om upphandlingsskadeavgift inte meddelas förrän
samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga kraft.
Beslutet ska då meddelas inom sex månader från den tidpunkt då samtliga
beslut med anledning av överprövningen fick laga kraft.

Betalning av avgift

12 § Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

13 § En upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten
inom 30 dagar från det att beslutet fick laga kraft eller inom den längre tid
som anges i beslutet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den

obetalda avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

14 § En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om beslutet inte har
kunnat verkställas inom fem år från att det fick laga kraft.

background image

SFS

2023:817

4

Överklagande

15 § Tillsynsmyndighetens beslut om upphandlingsskadeavgift eller före-
lägganden får överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den som
beslutet riktar sig till har sin hemvist. När ett beslut överklagas är tillsyns-
myndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådana upphandlingar som

har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK SLOTTNER

Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.