850219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:219

om ändring i konkurrenslagen (1982:729);

Utkom från trycket

den 30 april 1985

Utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 38 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha nedan angivn a lydelse.

38 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
förs vid tingsrätt av näringsfrihetsombudsmannen. I fråga om vite som

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.

621

\

¬

background image

SFS 1985:219

marknadsdomstolen har förelagt på talan av annan får talan om utdömande

föras även av denne.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.1 fråga om vite som har förelagts

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

'0

.0

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.