920550.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:550

om ändring 1 konkurrenslagen (1982:729);

utkom Mn trycket

Utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 6 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha följande lydelse.

6 § Har i fall som anges i 5 § en förhandling om avstående från företags­

förvärvet avslutats utan att den skadliga verkan har kunnat förhindras och

finner markna dsdomstolen att förbud eller åläggande enligt 3 § inte bör

meddelas eller är otillräckligt, kan domstolen förbjuda förvärvet.

Ett förbud enligt första stycket får inte meddelas i fråga om förvärv som

har skett på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats

eller någon annan reglerad marknad eller förvärv som har skett genom
inrop på exekutiv auktion. I stället får marknadsdomstolen ålägga närings­

idkaren att avhända sig den förvärvade egendomen.

den 17 juni 1992

Denna lag t räder i kraft den 1 janu ari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

' Prop. 1991/92:1 13, NU26, rskr. 321,

1103

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.