SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2017:696 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
170696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling

som utgör en del i företagskoncentrationen eller som har till syfte att genom-
föra koncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte sådana rätts-
handlingar som utgörs av förvärv som har skett på en reglerad marknad som
avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en
MTF-plattform som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden
eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället
åläggas att avyttra det som har förvärvats.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:696

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.