SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
001022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 32 och 63 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer 31 a, 31 b och 31 c §§

av följande lydelse.

31 a §

Konkurrensskadeavgift skall betalas till Konkurrensverket inom

trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i domen.

31 b §

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 31 a §, skall

Konkurrensverket lämna den obetalda konkurrensskadeavgiften för indriv-
ning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.

31 c §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur konkurrensskadeavgiften skall betalas.

32 §

För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får rätten be-

sluta om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i
15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Beslut om kvarstad meddelas av den domstol där rättegång om konkur-

rensskadeavgift pågår. Om talan om konkurrensskadeavgift ännu inte har
väckts skall talan om kvarstad prövas av Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 24, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

SFS 2000:1022

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.