SFS 2011:872 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2011:872 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
110872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 16 § konkurrenslagen

(2008:579) ska ha följande lydelse.

16 §

2

Bestämmelserna i 6 och 9�13 §§ gäller även när Konkurrensverket,

på begäran av Europeiska kommissionen, genomför en sådan undersökning
som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1/2003. Bestämmelsen i
9 § andra stycket första meningen gäller dock inte om det kan befaras att
undersökningen skulle förlora i betydelse, om den inte påbörjas omedelbart.

Första stycket gäller även när Konkurrensverket på begäran av kommis-

sionen genomför en sådan undersökning som avses i artikel 12.1 i rådets för-
ordning (EG) nr 139/2004.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306.

2 Senaste lydelse 2010:642.

SFS 2011:872

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.