SFS 2009:109 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2009:109 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;
090109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 53 b�56 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 53 c�53 h §§, av följan-

de lydelse.

53 b §3 På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinne-
havare eller av den som på grund av upplåtelse har rätt att utnyttja verket får
domstolen vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd
som innebär intrång eller överträdelse som avses i 53 § att fortsätta med åt-
gärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång el-

ler överträdelse som avses i 53 §, eller medverkan till åtgärden, förekommer
och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta med åt-
gärden, eller medverkan till den, förringar värdet av den ensamrätt som upp-
hovsrätten medför, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att
målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud
meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål
skulle medföra risk för skada.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer sä-

kerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar kä-
randen förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller
henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts
av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats en-

ligt andra stycket fortfarande ska bestå.

1 Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sä-

kerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16, Ce-

lex 32004L0048).

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2005:360.

SFS 2009:109
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:109

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet och

ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket
svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med sådan talan får ta-
lan föras om nytt vitesförbud.

53 c § Om sökanden visar sannolika skäl för att någon har gjort ett intrång
eller gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i 53 §, får domstolen vid
vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sö-
kanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjäns-
ter som intrånget eller överträdelsen gäller (informationsföreläggande). Ett
sådant beslut får meddelas på yrkande av upphovsmannen eller upphovs-
mannens rättsinnehavare eller den som på grund av upplåtelse har rätt att ut-
nyttja verket. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta
utredning av ett intrång eller en överträdelse som avser varorna eller tjänster-
na.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som
1. har gjort eller medverkat till intrånget eller gjort sig skyldig till eller

medverkat till överträdelsen,

2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget eller över-

trädelsen gäller,

3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget eller överträdel-

sen gäller,

4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kom-

munikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget eller
överträdelsen, eller

5. har identifierats av någon som anges i 2�4 såsom delaktig i tillverk-

ningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst
som intrånget eller överträdelsen gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan

särskilt avse

1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och an-

dra som har innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,

2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och
3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits el-

ler beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Bestämmelserna i första�tredje styckena tillämpas också i fråga om försök

eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

53 d § Ett informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åt-
gärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 53 c § omfattar inte uppgifter

vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne
närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig
handling.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som begränsar hur

mottagna personuppgifter får behandlas.

background image

3

SFS 2009:109

53 e § Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas av den dom-
stol där rättegång om intrånget eller överträdelsen pågår. I övrigt gäller i frå-
ga om behörig domstol det som föreskrivs i 58 § för där avsedda mål och i
rättegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång eller överträdel-
se. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet
i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska dock
inte tillämpas.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sö-

kandens motpart i ett mål om intrång eller överträdelse, ska bestämmelserna
om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Beslut om informationsföre-
läggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i andra stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämpas. För prövning av frågan får det även hållas förhör enligt 37 kap.
rättegångsbalken. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för
sina rättegångskostnader.

Talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet och ska handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken om åtal för
brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet. I samband med en
sådan talan får talan föras om nytt informationsföreläggande.

53 f § Den som på grund av bestämmelserna i 53 c § andra stycket 2�5 har
förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information har rätt
till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av
den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till

följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i
6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska sända en
skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter
en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades
ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

53 g § Trots förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får per-
sonuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 53 § behandlas
om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas,
göras gällande eller försvaras.

53 h § På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång eller över-
trädelse som avses i 53 §, ålägga den som har gjort eller medverkat till in-
trånget eller gjort sig skyldig till eller medverkat till överträdelsen att be-
kosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

54 §4 Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra
stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upp-
hovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare.

4 Senaste lydelse 2005:359.

background image

4

SFS 2009:109

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för

den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När er-
sättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1. utebliven vinst,
2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
3. skada på verkets anseende,
4. ideell skada, och
5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte be-

gås.

Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet

vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i

samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder
12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet.

55 §5 På yrkande av upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinne-
havare får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom som ett
intrång eller en överträdelse som avses i 53 § gäller ska återkallas från mark-
naden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den.
Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att
användas vid intrånget eller överträdelsen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas också i fråga om försök eller

förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det olagliga förfarandet be-

stått i utförande av byggnadsverk.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att upphovs-

mannen eller hans eller hennes rättsinnehavare ska betala ersättning till den
som åtgärden riktas mot.

�&tgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns

särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande

eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 53 a §
eller enligt brottsbalken.

56 § Trots 55 § får domstolen, om det med hänsyn till det konstnärliga
eller ekonomiska värdet hos ett exemplar av ett verk eller övriga omständig-
heter är skäligt, på yrkande av den som har handlat i god tro, meddela till-
stånd att exemplaret mot särskild ersättning till upphovsmannen eller hans
eller hennes rättsinnehavare görs tillgängligt för allmänheten eller används
för annat avsett ändamål.

56 a §6 Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till
ett intrång, eller gjort sig skyldig till eller medverkat till en överträdelse som
avses i 53 §, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget
eller överträdelsen besluta att en undersökning får göras hos denne för att sö-

5 Senaste lydelse 2005:360.

6 Senaste lydelse 1998:1454.

background image

5

SFS 2009:109

ka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning
om intrånget eller överträdelsen (intrångsundersökning).

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åt-

gärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär
för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas också i fråga om

försök eller förberedelse till intrång eller överträdelse som avses i 53 §.

56 b §7 Ett beslut om intrångsundersökning meddelas av den domstol där
rättegång som rör intrånget pågår. Om rättegång inte är inledd, gäller i fråga
om behörig domstol det som föreskrivs i 58 § för där avsedda mål och i rät-
tegångsbalken om tvistemål för andra fall som rör intrång eller överträdelse.
Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i
fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska dock
inte tillämpas.

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av upp-

hovsmannen eller upphovsmannens rättsinnehavare eller den som på grund
av upplåtelse har rätt att utnyttja verket. Om rättegång inte är inledd, ska yr-
kandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller
till dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att före-
mål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas
undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit un-
der rättegång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Bestämmelserna i 53 c�53 f och 53 h §§ ska inte tillämpas när intrånget

eller överträdelsen, eller försöket eller förberedelsen till intrånget eller över-
trädelsen, har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 1998:1454.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.