SFS 1971:886

710886.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:886

om ändring i lagen (1960: 729) om upphovsrätt

Utkom från trycket

till litterära och konstnärliga verk;

den 17 dec. 1971

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 59 § lagen (1960: 729) om upphovsrätt

till litterära och konstnärliga verk skall ha nedan angivna lydelse.

59 § Brott som avses i denna lag må ej åtalas av allmän åklagare, där

det ej angives till åtal av målsägande.

överträdelse av stadgandet i 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra

stycket må städse beivras av upphovsmannens efterlevande make, skyl-
deman i rätt upp- och nedstigande led eller syskon.

Egendom varom i 55 § sägs må, där brott som avses i denna lag skä-

ligen kan antagas föreligga, tagas i beslag; därvid skall vad om beslag
i brottmål i allmänhet är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

j

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

f:

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1971: 143, LU 25, rskr 29 9.

1987

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.