SFS 1973:363

730363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

J.

f

SFS 1973:363 Lag

Utkom från trycket

den 12 ju ni 197 3

678

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk;

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåd e, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med ri ks-

dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1960: 729) om up phovsrätt till

litterära och konstnärliga verk förordna

dels att 8, 9, 19, 21, 24, 25, 39, 45�49, 58, 60 och 61 §§ s kall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 24 a §, av ne dan angivna

lydelse.

8 § Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgåns''"

allmänhcten.

Verket anses utgivet, då exemplar därav med upphovsmannen

tycke förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten.

9 § Författningar, beslut av myndighet, av svensk

" "jgre-

3 ttranden samt officiella översättningar av sådana texter äro i n

mal för upphovsrätt.

^Prop.l973:15.LUl5,rskrl77.

¬

background image

U,a�~ hinder av va d sålun da är s tadgat n.å upphovsrätt göras gällande

SFS 1973- 363

,ill pffi cicll kartn, alster av bildkonst, musikaliskt verk och diktverk i
don

sådant verk ingår i handling som avses i första stycket Alster

bildkonst, musikaliskt verk och diktverk må dock återgivas utan upp

hovsmannens samt ycke. För sådant återgivande äger upphovsmannen
räit til l ersättning, såvida icke verket återgives i samband med myndig­
hets ver ksamhet. Ersättning utgår ej heller om verket återgives i sam­
band me d redogörelse för mål eUer ä rende i vilket verket förekommit

och d et sker endast i den omfattning som betingas av ändamålet med

redogörelsen.

Vid återg ivande enligt andra stycket äga bestämmelserna i 26 § mot­

svarande tillämpning.

19 § = Dä ett musikaliskt verk framföres med text, må till bruk för

åhörarna texten återgivas i konsertprogram eller dylikt.

21 § Vid information om dagshändelse genom ljudradio, television,
direkt över föring eller film må verk som synes eller höres under dags­

händelsen återgivas i den omfattning som betingas av informationssyf­
tet.

24 g Annan hos svensk myndighet upprättad handling än som avses i

9 g första stycket må återgivas utan upphovsmannens samtycke. Vad
nu sagts gäller dock icke officiell karta, teknisk förebild, verk som fram­

ställts för undervisning eller utgör resultat av vetenskaplig forskning,

alster av bildkonst , musikaliskt verk, diktverk eller verk, varav exemplar
i sa mband med affärsverksamhet genom myndighets försorg tillhanda-
håilcs allmänheten.

Vad som muntligen eller skriftligen anföres inför myndighet eller i

statlig eller kommunal re presentation eller vid offentlig överlä ggning om

allmänna angelägenheter må likaledes återgivas utan upphovsmans

samtycke; dock att utlåtanden, såsom bevis åberopade skrifter och dy­

likt må återgivas allenast i samband med redogörelse för mål eller ären­
de vari de förekommit och i den omfattning som betingas av ändamålet
med redogö relsen. Upphovsman äger ensam utgiva samling av sina an­
föranden.

^ a § Allmän handling skall utan hinder av upphovsrätt tillhandahal­
las i den ordning 2 kap. tryckfrihetsförordninge n stadgar.

§ Sedan up phovsmannen överlåtit exemplar av konstverk eller \ er

^et utg ivits, må exemplar, som överlåtits eUer omfattas av utgivninge n,
spridas vidare samt verket visas offentligt på annat sätt än genom film

riier i television.

.

,

Konstverk som avses i första stycket må medtagas vid inspelning och

'visning av film eller televisionsprogram, om återgivningen är

'^I'dnad betydelse med hänsyn till filmens eller program mets inne

Konstverk, som ingår i en samling eller som utställes c er " J

salu, må avbildas i katalog eller meddelande om utstallnmge

67?

Andringen innebär att fö rsta stycket upphävs.

¬

background image

SFS 1973:363

680

försäljnineon. Konstverk må även eljest avbildas, om det är slj dl,.

rande anbragt på eller vid allmän plats utomhus.

'Sva-

Byggnad må fritt avbildas.

39 § överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnä I"
verk på film omfattar rätt att genom filmen på biograf, i te levision^e^l^^
annorledes göra verket tillgängligt för allmänheten samt att i
återgiva ta lade inslag i text eller översätta dem till annat språk. Vad så"

lunda stadgats gäller icke musikaliskt verk.

45 § En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnär

ligt verk må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film

eller annan anordning, genom vilken det kan återgivas, och e j heller ut­

sändas i ljudradio eller television eller genom direkt överföring g öras
tillgängligt för allmänheten.

Ej må framförande, som upptagits på anordning varom i fö rsta styc­

ket sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan an ordning
till en annan, förrän tjugufem år förflutit efter det år, då up ptagningen

ägde rum.

Beträffande upptagning, utsändning och överföring, som av ses i den­

na paragraf, skall vad i 3 och 9 §§, 11 § första stycket, 14 § första styc­
ket, 17, 20 och 21 §§, 22 § första stycket, 24, 24 a, 27�29 samt 41 och

42 §§ sägs äga motsvarande tillämpning.

46 § Grammofonskiva eller annan anordning, på vilken ljud uppta­
gits, må ej utan framställarens samtycke eftergöras förrän tjugufem år

förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörande

anses även att upptagningen överföres från en sådan anordning ti ll en
annan.

Beträffande förfarande, som enligt denna paragraf är beroende a v

framställares samtycke, skall vad i 9 §, 11 § första stycket, 14 § första
stycket, 17 och 21 §§, 22 § första stycket samt 24 och 24 a §§ sägs äga
motsvarande tillämpning.

47 § Användes anordning som i 46 § sägs vid ljudradio- ell er telen-

sionsutsändning, skall, om utsändningen äger rum inom tid so m i nämn­
da paragraf stadgas, ersättning utgå till framställaren ävensom ti ll u t­
övande konstnär, vars framförande upptagits på anordningen. Hava t\å
eller flera konstnärer samverkat vid framförandet, kan dem tillkomman­
de rätt endast göras gällande av dem gemensamt. Gentemot radio- dkr

televisionsföretaget göres utövande konstnärs rätt gällande genom fram­

ställaren.

Bestämmelserna i 9 §, 14 § första stycket samt 20, 21 och 2 4 §§ skd

aga motsvarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Bdra "

" e utövande konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27�29,

och 42 §§ i motsvarande mån gälla.

Vad I denna paragraf stadgas gäller icke ljudfilm.

48 § Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan

^

c cvisionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas

�~|ier

genom vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må cj

¬

background image

' "»eraf allcr därmed

SFS 1973:363

^ £j ma utsändning, som upptagits på anordnmg varom i första styc­
ket sä gs, utan radio- eller televisionsförctagets samtycke överföras från
cn sådan anordning till en annan förrän tjugufem år förflutit efter det

är, då utsändningen ägde rum.

\'ad i 9 §, 11 § första stycket. 14 § första stycket 17 20 och 21

22 § förs ta stycket samt 24 och 24 a §§ sägs skall äga motsvarande

lillämpning i fall som avse s i denna paragraf.

49 § Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett

s(ort antal uppgifter, må ej utan framställarens samtycke eftergöras,

förrän t io år förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 9 §, 11 § första stycket samt 14, 24 och 24 a §§ sägs skal l äga

motsvarande tillämpning beträ ffande arbete som avses i denna paragraf.
Ar så dant arbete eller dej därav föremål för upphovsrätt, må den ock
cöras gällande.

58 § Rätt domstol i mål om ljudradio- eller televlsionsutsändning i

strid m ot denna lag är Stockholms tingsrätt. Samma lag vare i mål om
ersättning s om avses i 9 § andra stycket, 14 § andra stycket, 16 §, 22 §

andra stycket eller 47 §.

60 § Vad i denna lag är stadgat om upphovsrätt är tillämpligt på

1. verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga viste l­

seort i Sverige,

2. verk som först utgivits i Sverige eller samtidigt i Sverige och utom

riket,

3. film verk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelse ort i

Sverige,

4. här uppfört byggnadsverk,

5. kons tverk som utgör del av här belägen byggnad eller pa annat

sätt är fast förenat med ma rken.

Vid tilläm pning av första stycket 2. anses samtidig utgivning ha ägt

rum, om verket utgivits i Sverige inom trettio dagar efter utgivning
utomlands. Vid tillämpning av första stycket 3. anses, d är ej annat vi-

den vars namn på sedvanligt sätt utsatts på exemplar av filmverket

som verkets producent.

Vad i 50 och 51 §§ stadgas äger tillämpning på varje litterärt eller

konstnärligt verk, oberoende av dess ursprung.

§ Föreskrifterna i 45�48 §§ äro tillämpliga på framförande, ljud­

upptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i

Sverige.

i 49 § stadgas är tillämpligt på arbete, framställt av svensk

medborgare eller svensk juridisk person eller av den sorn här har sm
vanliga vistelseort, så ock eljest på arbete som först utgivits i Sverige,

Donna lag trader i kraf t den 1 juli 1973.

fare

Den nya lagen skall tiUämpas även på verk som tillko

''^mfttrUdandet, dock med följande undantag;

¬

background image

=« .«73- 363

1 ⬢ Exemptar av verk som framställts med stöd av äldre lag ,5,,

spridas och visas.

2 Har någon före ikraftträdandet tillverkat trycksats, kliché fot

eller annat sådant hjälpmedel för att med stöd av äldre lag mångfaldi!!

visst verk, får han använda det for detta andamål till utgången a v i

1975 och fritt sprida och visa exemplar som framställts.

Vad sålunda stadgas om verk skall äga motsvarande till ämpning pj

framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändnine
som avses i 45-48 §§ ävensom på arbete som avses i 49 §.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

cARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.