SFS 1970:488

700488.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 488

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

konstnärliga verk;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1, 10, 43, 44, 63 och 65 §§ lagen (1960: 729) om upphovs­

rätt till litterära och konstnärliga verk skall ha nedan angivna lydelse.

1 §⬢

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till

verket, vare sig det utgör skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift

eller tal, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk eller alster av bildkonst,

byggnadskonst eller brukskonst eller kommit till uttryck på annat sätt.

Till litterärt

beskrivande art.

Prop. 1969; 618, ILU 1970: 44, rskr 263.

¬

background image

1136

1970 ⬢ Nr 488 och 489

10 §.

^

Har ett verk registrerats såsom monster enligt vad därom ät stadgat, 'riiå:

utan hinder därav upphovsrätt till verket göras gällande.

'' '

Fotografisk bild

är stadgat.

⬢''

43 §.i

Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av femtionde året efter det

år, då upphovsmannen avled, eller, beträffande verk som i 6 § sägs, efter

den sist avlidne upphovsmannens dödsår.

44 §.2

Förverk

delen offentliggjordes.

Blir upphovsmannen

43 § stadgas.

63 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961; dock att 51 § och därtill arislh-

tande bestämmelser i 6 och 8 kap. skola, såvitt angår återgivande i tryckt

skrift, träda i kraft den dag Konungen förordnar.

65 §.3

Den nya lagen skall, med iakttagande av vad i 66�69 §§ sägs, äga till-

lämpning jämväl med avseende å litterärt eller konstnärligt verk, som till­

kommit före ikraftträdandet.

Denna lag träder i Icraft den 1 oktober 1970.

1 fråga om alster av konsthantverk eller konstindustri, som tillkommit

före ikraftträdandet och då åtnjöt skydd enligt äldre bestämmelser, äger dé

nya bestämmelserna tillämpning, oni alstret är att hänföra under , bruks­

konst, och skall i annat fall upphovsrätten icke upphöra före utgången av

september 1980.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

-r

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.