SFS 1960:729

600729.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X960 * N r T29�-731

Utkom från trycket den 30 dec. 1960

Nr 729

Lag

om upphovsrätt till litterära ock konstnärliga verk;

given Stockholms slott den 30 december 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 KAP.

Upphovsrättens föremål och innehåll

1 §.

Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till

verket, vare sig det utgör skönlitterär eller beskrivande framställning i slurift

eller tal, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk eller alster av bildkonst,

byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller kommit till uttryck

på annat sätt.

Till litterärt verk hänföres karta, så ock annat i teckning eller grafik eller

i plastisk form utfört verk av beskrivande art.

2 §.

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som nedan stadgas, ute­

slutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav

och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller änd­

rat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart

eller i annan teknik.

Såsom framställning av exemplar anses även att verket överföres på an­

ordning, genom vilken det kan återgivas.

Verket göres tillgängligt för allmänheten då det framföres offentligt, så

ock då exemplar därav utbjudes till försäljning, uthyrning eller utlåning

eller eljest sprides till allmänheten eller visas offentligt. Lika med offentligt

framförande anses framförande som i förvärvsverksamhet anordnas inför

en större sluten krets.

3 §.

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för all­

mänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt

god sed kräver.

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnär-

' Prop. I960: 17; L'U 1960: 41 och 43; Rskr 406.

463�607024. Svensk författningssamling 1960, Nr 729�731

¬

background image

1950

I960 . Nr

liga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt 'S

för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet

sätt kränkande för upphovsmannen.

0

Sin rätt enligt denna paragraf kan upphovsmannen med bindande verkan

eftergiva endast såvitt angår en till art och omfattning begränsad använd­

ning av verket.

éli

Den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan

litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han

äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten till originalverket.

Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och själv­

ständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket.

5 §.

Den som genom att sammanställa verk eller delar av verk åstadkommit

ett litterärt eller konstnärligt samlingsverk har upphovsrätt till detta, men ^

hans rätt inskränkei icke rätten till de särskilda verken.

�0

I'M

6 §.

Har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag icke utgöra själv­

ständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De äga dock var

för sig beivra intrång i rätten.

H

7 §.

Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock

allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på ex- ff-

emplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten.

�r ett verk utgivet utan att upphovsmannen är angiven såsom i första

'

stycket sägs, äger utgivaren, om sådan är nämnd, och eljest förläggaren före­

träda upphovsmannen, till dess denne blivit angiven på ny upplaga eller

genom anmälan i justitiedepartementet.

8 §.

isj

Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för all- 'å

mänheten. fet,

Verket anses utgivet, då exemplar därav lovligen förts i handeln eller el-

jest blivit spridda till allmänheten.

'i i il

9 §.

Handlingar, upprättade hos myndighet som avses i 2 kap. 3 § tryckfri- 2;

hetsförordningen, äro icke föremål för upphovsrätt.

Utan hinder av vad sålunda är stadgat må upphovsrätt göras gällande i

till officiell karta, upprättad inom rikets allmänna kartverk, sjökartc /er-

ket eller sjöfartsstyrelsen,

10 §.

Sjjjj

Har ett verk registrerats såsom mönster eller modell enligt vad därom är

stadgat, må utan hinder därav upphovsrätt till verket göras gällande.

Fotografisk bild är icke föremål för upphovsrätt enligt denna lag; om rätt

till sådan bild gäller vad särskilt är stadgat.

|(

2 KAP.

Inskränkningar i upphovsrätten

11 §.

-UST

Av offentliggjort verk må enstaka exemplar framställas för enskilt bruk. 'cjs

Vad sålunda framställts må ej utnyttjas för annat ändamål.

¬

background image

1960 ⬢ Nr 729

1951

Vad i första stycket sägs medför ej rätt att för eget bruk låta annan fram-

tälla bruksföremål eller skulptur eller genom konstnärligt förfarande efter­

bilda annat konstverk, ej heller rätt att utföra byggnadsverk.

12 §.

Med Konungens tillstånd och på de villkor, som däri angivas, må arkiv

och bibliotek för sin verksamhet framställa exemplar av verk genom foto­

grafi.

13 §.

Byggnad eller bruksföremål må av ägaren ändras utan upphovsmannens

lov.

14 §.

Ur offentliggjort verk må, i överensstämmelse med god sed, citat göras

i den omfattning som betingas av ändamålet.

I kritisk eller vetenskaplig framställning må ock i anslutning till texten

återgivas offentliggjort konstverk. �&tergivas i populärvetenskaplig fram­

ställning två eller flera konstverk av samma upphovsman, äger han rätt till

ersättning.

15 §.

I tidning eller tidskrift må ur annan tidning eller tidskrift intagas arti­

kel i religiös, politisk eller ekonomisk dagsfråga, såframt ej förbud mot

eftertryck är utsatt.

Offentliggjort konstverk må avbildas i tidning eller tidskrift i samband

med redogörelse för dagshändelse; dock gäller detta icke verk, som tillkom-

. mit för att återgivas i dylik publikation.

16 §.

I samlingsverk till bruk vid gudstjänst eller imdervisning, sammanställt

ur verk från ett större antal upphovsmän, må återgivas mindre delar av lit­

terärt eller musikaliskt verk eller sådant verk av ringa omfång, såframt fem

år förflutit efter det år, då verket utgavs. I anslutning till texten må återgi­

vas konstverk, därest fem år förflutit efter det år, då verket offentliggjordes.

Verk som tillkommit för att brukas vid undervisning må ej medtagas i sam­

ling för sådant ändamål.

För återgivande som avses i denna paragraf äger upphovsmannen rätt till

ersättning.

17 §.

> Inom undervisningsverksamhet må för tillfälligt bruk exemplar av offent­

liggjort verk framställas genom ljudupptagning; dock må grammofonskiva

eller liknande anordning, som framställts i förvärvssyfte, ej direkt eftergö­

ras. Exemplar som framställts med stöd av denna paragraf må ej utnytt­

jas på annat sätt.

18 §.

Av utgivet litterärt eller musikaliskt verk må exemplar framställas i blind­

skrift.

Bibliotek och organisation må, med Konungens tillstånd och på de vill­

kor som däri angivas, framställa exemplar av utgivet litterärt verk genom

ljudupptagning, att användas för utlåning till blinda och andra svårt van­

föra.

19 §.

Har utgiven mindre dikt eller del av dikt blivit tonsatt, må den som text

till det musikaliska verket återgivas i samband med notskrift och framföras

;Offentligt, såframt ej förbud däremot utsatts vid utgivandet. För återgivande

llcr framförande som nu sagts äger diktens upphovsman rätt till ersättning.

¬

background image

1952

I960 . Nr

Då ett musikaliskt verk framföres med text, må till bruk för åhörarna tex-

In

ten återgivas i konsertprogram eller dylikt.

20 §.

Verk som är utgivet må framföras offentligt vid gudstjänst eller under-

visning.

'

Utgivet verk må ock framföras offentligt vid tillfälle, där framförande

J

av sådana verk ej är det huvudsakliga samt tillträdet är avgiftsfritt och '

anordnandet sker utan förvärvssyfte. Det må jämväl framföras offentligt [

i folkbildningsverksamhet, för välgörande ändamål eller i annat allmännyt-

tigt syfte, om den som framför verket eller, vid framförande i samverkan,

alla de medverkande göra det utan ersättning.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller ej sceniskt verk eller filmverk.

21 §.

^

Vid återgivande genom ljudradio, television eller film av dagshändelse må

korta avsnitt av verk som framföres eller visas såsom ett led i dagshän­

delsen medtagas.

22 S.

Har radio- eller tele\åsionsföretag rätt att i utsändning återgiva verk, må

företaget ock, under villkor som Konungen bestämmer, för bruk vid egna

utsändningar upptaga verket på anordning, genom vilken det kan återgivas.

Om rätten att göra sålunda upptaget verk tillgängligt för allmänheten gäl­

ler vad eljest är stadgat.

Svenskt radio- eller televisionsföretag som Konungen bestämmer må, om

företaget på grund av avtal med organisation som företräder ett flertal sven­

ska upphovsmän på området äger rätt att utsända litterära och musikaliska

verk, jämväl utsända utgivet dylikt verk av upphovsman som icke företrädes

av organisationen; för utsändningen äger upphovsmannen rätt till ersätt­

ning. Vad sålunda stadgats gäller dock icke sceniskt verk, ej heller annat

verk om upphovsmannen meddelat förbud mot utsändning eller det eljest

föreligger särskild anledning antaga att han motsätter sig utsändningen.

23 §.

Sedan litterärt eller musikaliskt verk utgivits, må exemplar, som omfat- ^

tas av utgivningen, spridas vidare ävensom visas offentligt; dock må noter ^

till musikaliskt verk ej utan upphovsmannens samtycke uthyras till allmän-

heten.

24 §.

Vad som muntligen eller skriftligen anföres inför myndighet eller i stat- |

lig eller kommunal representation eller vid offentlig överläggning om all­

männa angelägenheter må återgivas utan upphovsmans samtycke; dock att

utlåtanden, såsom bevis åberopade skrifter och dylikt må återgivas allenast jp|

i samband med redogörelse för mål eller ärende vari de förekommit och i

den omfattning som betingas av ändamålet med redogörelsen. Upphovsman

äger ensam utgiva samling av sina anföranden.

25 §.

Sedan upphovsmannen �verlåtit exemplar av konstverk eller verket ut­

givits, må exemplar, som överlåtits eller omfattas av utgivningen, spridas

vidare samt verket visas offentligt. Verket må ock medtagas vid inspelning

av film eller televisionsprogram, om återgivningen är av underordnad bety­

delse med hänsyn till filmens eller programmets innehåll.

Konstverk, som ingår i en samling eller som utställes eller utbjudes till

salu, må avbildas i katalog eller i meddelande om utställningen eller försälj-

¬

background image

. Nr 729

195,3

ingen. Konstverk må även eljest avbildas, om det är stadigvarande anbragt

på eller vid allmän plats utomhus.

Byggnad må fritt avbildas.

26 §.

Bestämmelserna i detta kapitel medföra icke inskränkning i upphovsman­

nens rätt enligt 3 § i vidare mån än som följer av vad i 13 § sägs.

Då med stöd av bestämmelse i detta kapitel ett verk återgives offentligt,

skall källan nämnas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Verket

må icke utan upphovsmannens samtycke ändras i vidare mån än som krä-

ves för den medgivna användningen.

3 KAP.

Upphovsrättens övergång

AUmänna bestämmelser om överlåtelse

27 §.

Upphovsrätt må, med den begränsning som följer av vad i 3 § sägs, helt

eller delvis överlåtas.

�verlåtelse av exemplar innefattar icke överlåtelse av upphovsrätt, I frå­

ga om beställd porträttbild äger upphovsmannen dock icke utöva sin rätt

utan tillstånd av beställaren eller, efter dennes död, av hans efterlevande

make och arvingar.

Beträffande överlåtelse av upphovsrätt i vissa särskilda avseenden stadgas

i 30�40 §§; dock skola nämnda bestämmelser tillämpas allenast i den mån

ej annat avtalats.

28 §.

Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke

ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare. Ingår rätten i en rörel­

se, må den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller del därav;

överlåtaren svarar dock alltjämt för avtalets fullgörande,

29 §.

Skulle tillämpning av villkor som upptagits i avtal om överlåtelse av upp­

hovsrätt uppenbarligen vara stridande mot god sed på upphovsrättens om­

råde eller eljest otillbörlig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende.

Avtal om offentligt framförande

30 §,

överlåtes rätt att framföra ett verk offentligt, skall överlåtelsen gälla för

en tid av tre år och icke medföra ensamrätt. Har längre giltighetstid än

tre år bestämts och är ensamrätt avtalad, må upphovsmannen likväl själv

⬢ fra mföra verket eller överlåta rätt därtill åt annan, såframt rätten under en

tid av tre år ej tagits i bruk.

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke filmverk.

Förlagsavtal

31 §.

Genom förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare rätt att ge-

t^iom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utgiva litterärt eller

konstnärligt verk.

¬

background image

Ui'

1954

1960 ⬢

(j a

Manuskript eller annat exemplar av verket, efter -sniket detta skall åter­

givas, förblir i upphovsmannens ägo.

^

32 §.

will

Förläggaren har rätt att utgiva en upplaga, vilken ej må överstiga av litte-

rärt verk 2 000, av musikaliskt verk 1 000 och av konstverk 200 exemplar.

Med upplaga förstås vad förläggaren på en gång låter framställa.

33 §⬢

Förläggaren är pliktig att utgiva verket inom skälig tid, på sedvanligt sätt

sörja för dess spridning samt fullfölja utgivningen i den omfattning som be­

tingas av möjligbeterna till avsättning och övriga omständigheter. Försum­

mas det, äger upphovsmannen häva avtalet och därvid behålla uppburet

ils»

⬢tif

honorar. Har upphovsmannen lidit skada, som ej täckes därav, skall den ock ^

ersättas.

å

34 §.

"

Om verket icke är utgivet inom två år eller, så-vitt angår musikaliskt verk,

inom fyra år från det upphovsmannen avlämnat fullständigt manuskript

eller annat exemplar som skall mångfaldigas, äger upphovsmannen, ändå

att försummelse ej ligger förläggaren till last, häva avtalet och där-vid behålla

uppburet honorar. Samma lag vare, om verket är utgånget och förläggaren

har rätt att utgiva ny upplaga men icke inom ett år efter det upphovsman-

nen hos honom begärt sådan utgivning utnyttjar sin rätt.

35 §.

/

Förläggaren är skyldig att tillställa upphovsmannen intyg från tryckeriet

eller den som eljest mångfaldigar verket om antalet framställda exemplar,

Har under räkenskapsår skett försäljning för vilken upphovsmannen har

rätt till honorar, skall förläggaren inom nio månader efter årets slut till- ^

ställa honom redovisning, angivande försäljningen under året samt restupp-

lagan vid årsskiftet. �ven eljest äger upphovsmannen efter redovisningsfris-

tens utgång på begäran erhålla uppgift om restupplagan vid årsskiftet.

36 §.

Påbörjas framställning av ny upplaga senare än ett år efter det föregåen­

de upplaga utgavs, skall upphovsmannen före framställningen erhålla till­

fälle att göra sådana ändringar i verket, som kunna vidtagas utan oskälig

kostnad och icke ändra verkets karaktär.

37 §.

Upphovsmannen har icke rätt att på nytt utgiva verket i den form och på

det sätt som avses i avtalet, förrän den eller de upplagor som förläggaren (ai

äger utgiva hlivit slutsålda.

ultr

Litterärt verk må dock sedan femton år förflutit efter det år, då utgiv-

ningen påbörjades, av upphovsmannen intagas i upplaga av hans samlade ^fjn,

eller valda arbeten.

38 §.

^

Bestämmelserna om förlagsavtal äga icke tillämpning på bidrag till tid-

ning eller tidskrift. För bidrag till annat samlingsverk gälla icke 33 och

34 §§.

vijill

Avtal om filmning

39 §.

överlåtelse av rätt till inspelning av ett litterärt eller konstnärligt verk på

film omfattar rätt att genom filmen på biograf, i television eller annorle- ^tn.

¬

background image

o ⬢ Nr 729

1955

es göra verket tillgängligt för allmänheten. Vad sålunda stadgats gäller icke

musikaliskt verk.

40 §.

�verlåtes rätt att utnyttja ett litterärt eller musikaliskt verk för film, som

är avsedd för offentlig visning, är förvärvaren pliktig att inom skälig tid

inspela filmverket och sörja för att det göres tillgängligt för allmänheten.

Försummas det, äger upphovsmannen häva avtalet och därvid behålla upp­

buret honorar. Har upphovsmannen lidit skada, som ej täckes därav, skall
dén ock ersättas.

Om filmverket icke är inspelat inom fem år från det upphovsmannen full­

gjort vad på honom ankommer, äger upphovsmannen, ändå att försummel­

se ej ligger förvärvaren till last, häva avtalet och därvid behålla uppburet

honorar.

Upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död, m. m.

41 §.

Efter upphovsmannens död äga reglerna om giftorätt, arv och testamente

tillämpning på upphovsrätten. Avträdes boet till förvaltning av boutred­

ningsman, äger denne icke utan dödsbodelägarnas samtycke utnyttja verket

på annat sätt än förut skett.

Upphovsmannen äger genom testamente, med bindande verkan även för

efterlevande make och bröstarvingar, giva föreskrifter om rättens utövande

eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter.

42 §.

Upphovsrätt må ej tagas i mät hos upphovsmannen själv eller hos någon,

till vilken rätten övergått på grund av giftorätt, arv eller testamente. Samma

lag vare beträffande manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant

konstverk som ej blivit utställt, utbjudet till salu eller eljest godkänt för

offentliggörande.

4 KAP.

Upphovsrättens giltighetstid

43 §.

Upphovsrätt till ett verk gäller, där ej annat följer av vad i andra stycket

sägs, intill utgången av femtionde året efter det år, då upphovsmannen av­

led, eller, beträffande verk som i 6 § sägs, efter den sist avlidne upphovs­

mannens dödsår.

För alster av konsthantverk eller konstindustri gäller rätten intill utgång­

en av tionde året efter det år, då alstret offentliggjordes. Var sådant alster

icke offentliggjort vid konstnärens död, gäller rätten intill utgången av ti­

onde året efter hans dödsår.

44 §.

För verk, som offentliggjorts utan att upphovsmannen blivit angiven med

sitt namn eller med sin allmänt kända pseudonym eller signatur, gäller

upphovsrätten intill utgången av femtionde året efter det år, då verket of­

fentliggjordes. Består verket av två eller flera delar med inbördes samman­

hang, räknas tiden från det år, då sista delen offentliggjordes.

Blir upphovsmannen inom nämnda tid angiven såsom i 7 § sägs eller vi­

sas att han avlidit innan verket offentliggjordes, gäller vad i 43 § stadgas.

Vad i denna paragraf stadgas gäller ej alster av konsthantverk eller konst­

industri.

¬

background image

1956

I960

5 KAP.

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

45 §.

En utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk

må icke utan hans samtycke upptagas på grammofonskiva, film eller annan

anordning, genom vilken det kan återgivas, och ej heller utsändas i ljudradio

eller television eller genom direkt överföring göras tillgängligt för allmän­

heten.

Ej må framförande, som upptagits på anordning varom i första stycket

sägs, utan konstnärens samtycke överföras från en sådan anordning till en

annan, förrän tjugufem år förflutit efter det år, då upptagningen ägde rum.

Beträffande upptagning, utsändning och överföring, som avses i denna

paragraf, skall vad i 3 §, 11 § förslå stycket, 14 § första stycket, 17, 20 och

21 §§, 22 § första stycket, 27�29 samt 41 och 42 §§ sägs äga motsvarande

tillämpning.

46 §.

Grammofonskiva eller annan anordning, på vilken ljud upptagits, må ej

utan framställarens samtycke eftergöras förrän tjugufem år förflutit efter

det år, då upptagningen ägde rum. Såsom eftergörande auses även att upp­

tagningen överföres från en sådan anordning till en annan.

Beträffande förfarande, som enligt derma paragraf är beroende av fram-

ställares samtycke, skall vad i 11 § första stycket, 14 § första stycket, 17

och 21 §§ samt 22 § första stycket sägs äga motsvai'ande tillämpning.

47 §.

Användes anordning som i 46 § sägs vid ljudradio- eller televisionsutsänd­

ning, skall, om utsändningen äger rum inom tid som i nämnda paragraf stad­

gas, ersättning utgå till framställaren ävensom till utövande konstnär, vars

f^ramförande upptagits på anordningen. Hava två eller flera konstnärer sam­

verkat ^'id framförandet, kan dem tillkommande rätt endast göras gällande

av dem gemensamt. Gentemot radio- eller televisionsföretaget göres utövande

konstnärs rätt gällande genom framställaren.

Bestämmelserna i 14 § första stycket samt 20 och 21 §§ skola äga mot­

svarande tillämpning i fall som avses i denna paragraf. Beträffande utövan­

de konstnärs rätt skola jämväl föreskrifterna i 27�29, 41 och 42 §§ i mot­

svarande mån gälla.

Vad i denna paragraf stadgas gäller icke ljudfilm.

48 §.

Ljudradio- eller televisionsutsändning må icke utan radio- eller tele^^-

sionsföretagets samtycke återutsändas eller upptagas på anordning, genom

vilken den kan återgivas. Utan sådant samtycke må ej heller televisions­

utsändning återgivas för allmänheten i biograf eller därmed jämförlig lokal.

Ej må utsändning, som upptagits på anordning varom i första stycket sägs,

utan radio- eller televisionsföretagets samtycke överföras från en sådan an­

ordning till en annan, förrän tjugufem år förflutit efter det är, dä utsänd­

ningen ägde rum.

Vad i 11 § första stycket, 14 § första stycket, 17, 20 och 21 §§ samt 22 §

första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning i fall som avses i den­

na paragraf.

¬

background image

. Nr 729

1957

49 §.

Katalog, tabell eller annat dylikt arbete, vari sammanställts ett stort an­

tal uppgifter, må ej utan framställarens samtycke eftergöras, förrän tio år

förflutit efter det år, då arbetet utgavs.

Vad i 11 § första stycket och 14 § sägs skall äga motsvarande tillämpning

beträffande ai'bete som avses i denna paragraf. �r sådant arbete eller del

därav föremål för upphovsrätt, må den ock göras gällande.

6 KAP.

Särsldlda bestämmelser

50 §.

Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten

under sådan titel, pseudonym eller signatur, att verket eller dess upphovs­

man lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman.

51 §.

_

Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som

kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndig­

het som Konungen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet.

Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens

livstid.

52 §.

I samband med utdömande av vite äger rätten efter vad som finnes skä­

ligt föreskriva åtgärder för att förebygga missbruk av exemplar som avses

med förbud enligt 51 §, så ock av föremål som kan användas endast för

framställning därav. Sådan föreskrift må avse, att egendomen skall förstö­

ras eller på visst sätt ändras.

Vad i denna paragraf stadgas gäller ej mot den som i god tro förvärvat

egendomen eller särskild rätt därtill.

Egendom som avses i första stycket må i avbidan på föreskrift som där

sägs tagas i beslag; därvid skall vad om beslag i brottmål i allmänhet är

stadgat äga motsvarande tillämpning.

7 KAP.

Ansvar och ersättningsskyldighet

53 §.

Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk ^^dtage^ åtgärd,

som innebär intrång i den till verket jämlikt 1 och 2 kap. knutna upphovs­

rätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot

50 §, dömes, såframt det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till bö­

ter eller fängelse i högst sex månader.

Samma lag vare, om någon till riket f�r spridning till allmänheten inför

exemplar av verk, där exemplaret framställts utom riket under sådana om­

ständigheter, att en dylik framställning här i riket skulle hava varit straff­

bar enligt vad i första stycket sägs.

54 §.

Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra styc­

ket utnyttjar ett verk skall till upphovsmannen eller hans rättsinnehavare

gälda ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet.

464�60702/1. Svensk förfaHningssamling 1960, Nr 729�731

¬

background image

1908

X960

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning jämväl utgå for

annan förlust än uteblivet vederlag, så ock för lidande eller annat förfång.

Den som eljest uppsåtligen eller av oaktsamhet ^ddtager åtgärd, som inne­

bär intrång eller överträdelse varom i 53 § sägs, skall ersätta upphovsman­

nen eller hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat förfång av åt­

gärden.

55 §.

Den som vidtager åtgärd som innebär intrång eller överträdelse varom i

53 § sägs är pliktig att, såvitt det finnes skäligt, mot lösen avstå egendom

med avseende å ^dlken intrång eller överträdelse föreligger till upphovsman­

nen eller hans rättsinnehavare. På yrkande av denne äger ock rätten efter

vad som finnes skäligt föreskriva, att sådan egendom skall förstöras eller

på visst sätt ändras eller att andra åtgärder skola \idtagas därmed för att

förebygga missbruk.

Vad i denna paragraf stadgas gäller ej mot den som i god tro förvärvat

egendomen eller särskild rätt därtill och ej heller om det olagliga förfallan­

det bestått i utförande av b3^ggnadsverk.

56 §.

Utan hinder av vad i 55 § är stadgat äger rätten, om det med hänsyn till

det konstnärliga eller ekonomiska värdet hos exemplar av verk eller övriga

omständigheter finnes skäligt, på därom framställt yrkande meddela till­

stånd att exemplaret mot särskild ersättning till upphovsmannen eller hans

rättsinnehavare göres tillgängligt för allmänheten eller eljest användes för

avsett ändamål.

57 §.

Vad i 53�56 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning med avseende å

rättighet, som skyddas genom föreskrift i 5 kap.

58 §.

Rätt domstol i mål om ljudradio- eller televisionsutsändning i strid mot

denna lag är Stockholms rådhusrätt. Samma lag vare i mål om ersättning ®

som avses i 14 § andra stycket, 16 §, 19 § första stycket, 22 § andra stycket

eller 47 §.

ös

59 §.

ifl

Brott som avses i denna lag må ej åtalas av allmän åklagare, där det ej

angivas till åtal av målsägande.

överträdelse av stadgandet i 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra styc­

ket må städse beivras av efterlevande make, skyldeman i rätt upp- och ned­

stigande led eller sj^skon eller den som på grund av adoption står i motsva­

rande förhållande till upphovsmannen.

Egendom varom i 55 § sägs må, där brott som avses i denna lag skäligen

kan antagas föreligga, tagas i beslag; därvid skall vad om beslag i brottmål

i allmänhet är stadgat äga motsvarande tillämpning.

8 KAP.

Lagens tillämpningsområde

60 §.

Vad i denna lag är stadgat om upphovsrätt är tillämpligt på verk av den

som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige, på verk av sådan

statslös eller flykting, som här i riket har sin vanliga vistelseort, ävensom

h

¬

background image

o ⬢ Nr 729

'

1959

Ijest på verk, som först utgivits i Sverige, på här utfört byggnadsverk och

på konstverk, som infogats i här belägen byggnad.

Vad i 50 och 51 §§ stadgas äger tillämpning på varje litterärt eller konst­

närligt verk, oberoende av dess ursprung.

61 §.

Föreskrifterna i 45�48 §§ äro tillämpliga på framförande, ljudupptag­

ning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i Sverige.

Vad i 49 § stadgas är tillämpligt på arbete, framställt av svensk medbor­

gare eller svensk juridisk person eller av den som har hemvist i Sverige

eller av sådan statslös eller flykting, som här i riket har sin vanliga vis­

telseort, så ock eljest på arbete som först utgmts i Sverige.

62 §.

Konungen äger, under förutsättning av ömsesidighet, meddela föreskrif­

ter om denna lags tillämpning med avseende å annat land. Föreskrift må

ock meddelas om tillämpning av lagen på verk, som först utgivits av mellan-

folklig organisation, samt på icke utgivet verk, som dylik organisation äger

utgiva.

9 KAP.

Horaftträdande- och övergångsbestämmelser

63 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961; dock att 51 § och därtill an­

slutande bestämmelser i 6 och 8 kap. skola, såvitt angår återgivande i

tryckt skrift, träda i kraft den dag Konungen förordnar samt att 65 § andra

stycket skall gälla från och med utgången av år 1960.

64 §.

Genom denna lag upphävas:

1) lagen den 30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och musikaliska

verk;

2) lagen den 30 maj 1919 (nr 382) om rätt till verk av bildande konst;

3) lagen den 14 december 1956 (nr 590) om skydd för vissa kartor; samt

4) lagen den 1 mars 1957 (nr 32) om tillfällig förlängning av skyddstid

för litterära och musikaliska verk.

65 §.

Den nya lagen skall, med iakttagande av vad i 66�69 §§ sägs, äga tillämp­

ning jämväl med avseende å litterärt eller konstnärligt verk, som tillkom­

mit före ikraftträdandet.

Rätt till alster av konsthantverk eller konstindustri skall, om rätten eljest

skulle upphöra vid utgången av något av åren 1960�1970, gälla intill ut­

gången av år 1971.

66 §.

Sådana exemplar av ett verk, som framställts med stöd av äldre lag, må

fritt spridas och visas, dock att vad i 23 § stadgas om uthyrning av noter

till musikaliskt verk skall äga tillämpning.

67 §.

Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel, som med stöd av

äldre lag framställts för mångfaldigande av visst verk, må utan hinder av

vad i nya lagen är stadgat fritt användas för sitt ändamål till utgången av

'år 1963. På exemplar, som framställts med stöd härav, skall vad i 66 § sägs

"ga motsvarande tillämpning.

¬

background image

1960

1960 . Nr 72

"

'

" f».

68 §.

Beträffande tidning, tidskrift eller annat verk, som består av självstän­

diga bidrag från särskilda medarbetare och som utgivits före nya lagens

ikraftträdande, skall upphovsrätt enligt 5 § tillkomma utgivaren eller, om

han ej är känd, förläggaren.

Om såsom utgivare angivits offentlig undervisningsanstalt eller altademi

eller ock bolag, förening eller annan samfällighet eller, där utgivare ej är

känd, dylik samfällighet är förläggare, skall skyddstiden beräknas enligt

44 §.

69 §.

i

�ldre lag skall tillämpas på sådant avtal om överlåtelse av upphovsrätt,

som tillkommit före nya lagens ikraftträdande, dock att 29 § skall lända

till efterrättelse i fråga om sådant avtal.

70 §.

Vad i 65�67 §§ sägs skall äga motsvarande tillämpning med avseende

å rättighet, som skyddas genom föreskrift i 5 kap.

Har avtal om upptagning som sägs i 45 § tillkommit före nya lagens

ikraftträdande, skall vad i 69 § sägs äga motsvarande tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 december 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.