SFS 2018:604 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2018:604 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS2018-604.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 26 p § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 26 q §, av följande lydelse.

26 p2 § Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i
Sverige använda verk på området har rätt att kräva in följerättsersättning.

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden som säljare, för-

medlare eller köpare ska senast den 1 april till organisationen redovisa de
ersättningsgrundande försäljningar som har gjorts under det närmast före-
gående kalenderåret. För varje försäljning ska uppgifter lämnas om upp-
hovsmannen, verket, försäljningspriset och datum för försäljningen. Om
inga ersättningsgrundande försäljningar har gjorts, ska detta redovisas.

Den som är ersättningsskyldig ska betala ersättningen när organisationen

kräver in den. Om det inte har framställts något krav beträffande en ersätt-
ningsgrundande försäljning, ska den ersättningsskyldige betala ersättningen
till organisationen senast den 1 maj året efter försäljningen.

En fordran på följerättsersättning preskriberas tre år efter utgången av det

kalenderår då försäljningen gjordes, om inte organisationen dessförinnan
krävt den ersättningsskyldige på ersättningen eller uppmärksammat denne
på att fordran har förfallit till betalning.

26 q § Organisationen ska betala följerättsersättningen till den ersättnings-
berättigade efter avdrag för de omkostnader som organisationen har haft.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år

efter det att den uppkom, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga
åtgärder för att finna den ersättningsberättigade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäljningar som skett

före år 2018.

1 Prop. 2017/18:92, bet. 2017/18:NU14, rskr. 2017/18:278.

2 Senaste lydelse 2016:979.

SFS

2018:604

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

2018:604

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.