SFS 2020:872 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2020:872 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
SFS2020-872.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk

Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 26 e § lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

2 kap.
26 e §
2 Ett radio- eller tv-företag som har rätt att sända ut ett verk får ta
upp verket på en anordning genom vilken det kan återges, om det görs

1. för användning vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad

tid,

2. för att säkerställa bevisning om utsändningens innehåll, eller
3. för att en statlig myndighet ska kunna utöva tillsyn över utsändnings-

verksamheten.

Den som enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfri-

hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden är skyldig att
spela in ett program som tillhandahålls i beställradio eller i beställ-tv får
framställa exemplar av verk som ingår i programmet, om det görs för att
säkerställa bevisning om programmets innehåll eller för att en statlig myn-
dighet ska kunna utöva tillsyn över verksamheten.

Upptagningar som avses i första stycket 2 och 3 får användas endast för

de ändamål som anges där. Om sådana upptagningar har dokumentariskt
värde, får de dock bevaras hos Kungl. biblioteket. Exemplar som avses i
andra stycket får användas endast för de ändamål som anges där.

En statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över reklamen i

ljudradio- och televisionsutsändningar och program som avses i andra
stycket får återge verk som ingår i dessa i den omfattning som motiveras av
ändamålet med tillsynen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.
2 Senaste lydelse 2015:661.

SFS

2020:872

Publicerad
den

3 november 2020

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.