SFS 2005:359 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk / SFS 2005:359 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
050359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 26 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

3

dels

att 15 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 15 § skall utgå,

dels

att nuvarande 13, 26 d, 26 f och 26 i §§ skall betecknas 42 c, 42 e,

42 f och 42 a §§,

dels

att 2, 12, 16�21, 23, 24, 26 k, 30, 45�49 a, 54, 58 och 59 §§, de nya

42 a, 42 c, 42 e och 42 f §§ samt rubrikerna närmast före 12, 16, 17, 30 och
47 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före 13 och 26 i §§ skall sättas närmast före

42 c § respektive 42 a §,

dels

att det i lagen skall införas fjorton nya paragrafer, 11 a, 20 a, 26 l,

26 m, 42 b, 42 d, 52 b�52 h och 57 b §§, samt närmast före 11 a, 20 a, 42 b,
42 d, 42 e, 42 f, 52 b, 52 d, 52 f, 52 g och 52 h §§ nya rubriker av följande
lydelse,

dels

att det närmast före 14 § skall införas en ny rubrik med lydelsen

⬝Framställning av exemplar för undervisningsändamål⬝,

dels

att det i lagen närmast före rubriken före 42 a § och närmast före rub-

riken före 52 b § skall införas nya kapitelrubriker av följande lydelse.

2 §

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det

följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exem-
plar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt
eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller
konstart eller i annan teknik.

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt till-

fällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken
form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller del-
vis.

1

Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:247.

2

Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmo-

nisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informations-
samhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10, Celex 32001L0029).

3

Senaste lydelse av 15 § 1993:1007.

SFS 2005:359

Utkom från trycket
den 8 juni 2005

background image

2

SFS 2005:359

Verket görs tillgängligt för allmänheten i följande fall:
1. När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbun-

den eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än
den där allmänheten kan ta del av verket. �verföring till allmänheten inne-
fattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till
verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

2. När verket framförs offentligt. Offentligt framförande innefattar endast

sådana fall då verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan an-
vändning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänhe-
ten kan ta del av verket.

3. När exemplar av verket visas offentligt. Offentlig visning innefattar en-

dast sådana fall då ett exemplar av ett verk görs tillgängligt för allmänheten
utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där all-
mänheten kan ta del av exemplaret. Om ett tekniskt hjälpmedel används är
det i stället ett offentligt framförande.

4. När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning

eller annars sprids till allmänheten.

Med överföring till allmänheten och offentligt framförande jämställs

överföringar och framföranden som i förvärvsverksamhet anordnas till eller
inför en större sluten krets.

Framställning av tillfälliga exemplar

11 a §

4

Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om fram-

ställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om
exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exem-
plaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.

Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det

enda syftet med framställningen är att möjliggöra

1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upp-

hovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte
är otillåten enligt denna lag.

Första och andra styckena ger inte rätt att framställa exemplar av litterära

verk i form av datorprogram eller sammanställningar.

Framställning av exemplar för privat bruk

12 §

5

Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar

av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exem-
plarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana
verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål
än privat bruk.

Första stycket ger inte rätt att
1. uppföra byggnadsverk,
2. framställa exemplar av datorprogram, eller
3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

4

Tidigare 11 a § upphävd genom 1993:1107.

5

Senaste lydelse 1997:790.

background image

3

SFS 2005:359

Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.
Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det ex-

emplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för
allmänheten i strid med 2 §.

Framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek

16 §

6

De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt

att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller

korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i ori-
ginal, eller

3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spri-

das till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exem-
plar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten
finns i 42 d §.

Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. Statens ljud- och bildarkiv,
3. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna

samt

4. folkbiblioteken.
Regeringen får i enskilda fall besluta att vissa andra arkiv och bibliotek än

de som anges i tredje stycket skall ha rätt till exemplarframställning enligt
denna paragraf.

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionshinder

17 §

7

Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa så-

dana exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av of-
fentliggjorda alster av bildkonst, som personer med funktionshinder behöver
för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa perso-
ner.

De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall får

även

1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer

med funktionshinder som behöver exemplaren för att kunna ta del av ver-
ken,

2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda

litterära verk som personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del
av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa personer,
och

6

Senaste lydelse 2000:665.

7

Senaste lydelse 1993:1007.

2*

SFS 2005:359�368

background image

4

SFS 2005:359

3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller televi-

sion och av filmverk som döva eller hörselskadade behöver för att kunna ta
del av verken, samt sprida och överföra exemplar av verken till dessa perso-
ner.

Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till all-

mänheten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvs-
syfte. Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses i
paragrafen.

När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar

av verk till personer med funktionshinder på ett sådant sätt att dessa personer
får behålla ett exemplar av verket, har upphovsmannen rätt till ersättning.
Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen över-
låter fler än några få exemplar till personer med funktionshinder.

18 §

8

Den som framställer ett samlingsverk, sammanställt ur verk från ett

större antal upphovsmän, för användning vid undervisning, får återge
mindre delar av litterära och musikaliska verk och sådana verk av litet om-
fång, om det har gått fem år efter det år då verken gavs ut. Konstverk får
återges i anslutning till texten, om det har gått fem år efter det år då verket
offentliggjordes. Upphovsmännen har rätt till ersättning.

Första stycket gäller inte sådana verk som har skapats för att användas vid

undervisning och ger inte rätt att i förvärvssyfte framställa samlingsverk.

19 §

9

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har

överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får exemplaret
spridas vidare.

Första stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av verk, utom byggnader och brukskonst, genom uthyrning

eller andra jämförliga rättshandlingar, eller

2. exemplar av datorprogram i maskinläsbar form eller filmverk genom

utlåning.

20 §

10

När ett verk har utgivits får de exemplar som omfattas av utgiv-

ningen visas offentligt. Motsvarande gäller när upphovsmannen har överlåtit
exemplar av ett konstverk.

Konstverk som ingår i en film, ett televisionsprogram eller en bild

20 a §

Var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och

sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk offentligt och överföra
konstverk till allmänheten, om förfogandet är av underordnad betydelse med
hänsyn till filmens eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande för-
foganden får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av
eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild.

Förfoganden enligt första stycket får dock endast ske om förlagan till det

exemplar som framställs när konstverket tas in i filmen, televisionsprogram-

8

Senaste lydelse 1993:1007.

9

Senaste lydelse 1997:790.

10

Senaste lydelse 1993:1007. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

5

SFS 2005:359

met eller bilden är ett exemplar som omfattas av en utgivning av konstverket
eller ett exemplar som överlåtits av upphovsmannen. Om någon exemplar-
framställning inte sker, gäller motsvarande det exemplar som direkt överförs
till allmänheten genom televisionsprogrammet.

21 §

11

Var och en får, med undantag för filmverk och sceniska verk, fram-

föra offentliggjorda verk offentligt

1. vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga,

tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sker utan förvärvssyfte samt

2. vid undervisning eller gudstjänst.
Riksdagen samt statliga och kommunala myndigheter får i fall som avses i

första stycket 1 även framföra offentliggjorda filmverk och sceniska verk.
Verken får framföras endast genom en uppkoppling till ett externt nätverk
som tillhandahålls i syfte att tillgodose ett allmänt informationsintresse.
Framförandet får ske endast i riksdagens eller myndigheternas egna lokaler.

Första stycket 2 ger inte rätt att i förvärvssyfte framföra sammanställ-

ningar vid undervisning.

23 §

12

Offentliggjorda konstverk får återges

1. i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte fram-

ställts i förvärvssyfte,

2. i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form

och

3. i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dags-

händelse, dock inte om verket har skapats för att återges i en sådan publika-
tion.

Första stycket gäller endast om återgivningen sker i överensstämmelse

med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

24 §

13

Konstverk får avbildas

1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstver-

ken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen
eller försäljningen, eller

3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.
Byggnader får fritt avbildas.

26 k §

14

När en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar el-

ler till landet inför anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp
och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat
bruk, har upphovsmän till skyddade verk som därefter har sänts ut i ljudra-
dio eller television eller som har getts ut på anordningar genom vilka de kan
återges rätt till ersättning av näringsidkaren.

Upphovsmännen har dock inte rätt till ersättning, om de tillverkade eller

införda anordningarna skall

11

Senaste lydelse 1997:790.

12

Senaste lydelse 1993:1007.

13

Senaste lydelse 1993:1007.

14

Senaste lydelse 1998:1552.

background image

6

SFS 2005:359

1. användas till annat än framställning av exemplar av verk för privat

bruk,

2. föras ut ur landet eller
3. användas till framställning av exemplar av verk till personer med funk-

tionshinder.

26 l §

Ersättningen enligt 26 k § är

1. för en anordning för analog upptagning: två och ett halvt öre för varje

möjlig upptagningsminut,

2. för anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger: 0,4

öre per megabyte lagringsutrymme,

3. för andra anordningar där digital upptagning kan ske: 0,25 öre per me-

gabyte lagringsutrymme.

Näringsidkaren har rätt till nedsättning av ersättningsbeloppen enligt

första stycket, om

1. upphovsmännen på annat sätt kompenseras för framställning av exem-

plar av sådana verk som avses i 26 k §, eller

2. ersättningen med hänsyn till omständigheter hänförliga till en anord-

ning eller i övrigt förhållandena på marknaden är oskäligt hög.

26 m §

Endast organisation som företräder ett flertal ersättnings-

berättigade svenska upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter
på området har rätt att kräva in och träffa avtal om att sätta ned ersättning en-
ligt 26 k och 26 l §§. Organisationen skall kräva in ersättningen och fördela
den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till
organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen skall rättighetsha-
vare som inte företräds av organisationen vara likställda med rättighetsha-
vare som organisationen företräder.

Näringsidkare som avses i 26 k § första stycket skall anmäla sig hos en så-

dan organisation som avses i första stycket. Näringsidkaren skall på begäran
av organisationen redovisa det antal anordningar som omfattas av rätt till er-
sättning, anordningarnas upptagningstid eller lagringskapacitet, om anord-
ningarna kan användas för digital upptagning upprepade gånger och när an-
ordningarna tillverkades eller infördes. Av redovisningen skall framgå anta-
let anordningar enligt 26 k § andra stycket.

Avtal om offentligt framförande m.m.

30 §

�verlåts rätt att överföra ett verk till allmänheten eller att framföra

det offentligt, skall överlåtelsen gälla för en tid av tre år och inte medföra en-
samrätt. Har längre giltighetstid än tre år bestämts och är ensamrätt avtalad,
får upphovsmannen ändå själv överföra eller framföra verket eller överlåta
sådan rätt åt annan, om rätten under en tid av tre år inte tagits i bruk.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte filmverk.

background image

7

SFS 2005:359

3 a kap. Avtalslicenser

42 a §

15

En avtalslicens som avses i 42 b�42 f §§ gäller för utnyttjande av

verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant
sätt med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på
området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som
avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisa-
tionen.

För att ett verk skall få utnyttjas med stöd av 42 c § krävs att avtalet med

organisationen har ingåtts av någon som bedriver undervisningsverksamhet i
organiserade former.

När ett verk utnyttjas med stöd av 42 e § har upphovsmannen rätt till er-

sättning.

När ett verk utnyttjas med stöd av 42 b�42 d eller 42 f § tillämpas föl-

jande. De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av avtalet
gäller. Upphovsmannen skall i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet
och förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersätt-
ningen vara likställd med de upphovsmän som organisationen företräder.
Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som hänför
sig till utnyttjandet, om han begär det inom tre år efter det år då verket ut-
nyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen.

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får krav på ersätt-

ning göras gällande endast av de avtalsslutande organisationerna. Kraven
skall framställas samtidigt.

Framställning av exemplar inom myndigheter, företag och
organisationer m.fl.

42 b §

Riksdagen, beslutande kommunala församlingar, statliga och kom-

munala myndigheter samt företag och organisationer får för att tillgodose
behovet av information inom sin verksamhet framställa exemplar genom
reprografiskt förfarande av utgivna litterära verk och av konstverk som finns
återgivna i anslutning till texten i ett sådant verk, om avtalslicens gäller en-
ligt 42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen.

42 c §

16

För undervisningsändamål får exemplar framställas av offentlig-

gjorda verk, om avtalslicens gäller enligt 42 a §. Exemplaren får användas
endast i undervisningsverksamhet som omfattas av det avtal som förutsätts
för uppkomsten av avtalslicensen.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen.

15

Senaste lydelse av tidigare 26 i § 1993:1007.

16

Senaste lydelse av tidigare 13 § 1993:1007.

background image

8

SFS 2005:359

Arkivs och biblioteks möjligheter att överföra verk till allmänheten
m.m.

42 d §

De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena

har, om avtalslicens gäller enligt 42 a §, rätt

1. att överföra verk, dock inte datorprogram, till lånesökande såvitt gäller

enskilda artiklar, korta avsnitt eller material som av säkerhetsskäl inte bör
lämnas ut i original, och

2. att sprida exemplar som framställts med stöd av 16 § första stycket 2

till lånesökande i andra fall än de som avses i 16 § andra stycket.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot överföringen eller spridningen.

Utsändning i ljudradio eller television

42 e §

17

De radio- och televisionsföretag som regeringen i enskilda fall be-

slutar får sända ut utgivna litterära och musikaliska verk samt offentlig-
gjorda konstverk, om avtalslicens gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte sceniska verk och inte heller andra verk, om

upphovsmannen har förbjudit företaget att sända ut verket eller det av andra
skäl finns särskild anledning att anta att han motsätter sig utsändningen.
Första stycket gäller inte sådan vidaresändning som avses i 42 f §.

Vid utsändning över satellit gäller avtalslicensen endast om sändarföreta-

get samtidigt verkställer utsändning genom en marksändare.

Vidaresändning av verk i ljudradio- eller televisionsutsändning

42 f §

18

Var och en har rätt att till allmänheten trådlöst eller genom kabel

samtidigt och oförändrat återutsända (vidaresända) verk som ingår i en tråd-
lös ljudradio- eller televisionsutsändning, om avtalslicens gäller enligt
42 a §.

Första stycket gäller inte verk till vilka rättigheterna till vidaresändning

innehas av det radio- eller televisionsföretag som sänder ut den ursprungliga
sändningen.

45 §

19

En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt
eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan an-

ordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmänhe-

ten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller intill utgången av

femtionde året efter det år då framförandet gjordes eller, om upptagningen
har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, efter det år
då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

17

Senaste lydelse av tidigare 26 d § 1995:447.

18

Senaste lydelse av tidigare 26 f § 1995:447.

19

Senaste lydelse 1998:1552.

background image

9

SFS 2005:359

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 6�9, 11�12, 16, 17, 21,

22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och 27�29 §§, 39 § första meningen samt i 41,
42, 42 a, 42 c, 42 d och 42 f §§ skall tillämpas i fråga om framföranden som
avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den ut-

övande konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder ta-

gits upp genom utlåning.

46 §

20

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med

de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga
över sin upptagning genom att

1. framställa exemplar av upptagningen, och
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.
De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har för-

flutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut
inom denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det femtionde
året efter det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljudupptag-
ningen inte ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma tid, gäl-
ler rättigheterna i stället till utgången av det femtionde året efter det år då
ljudupptagningen först offentliggjordes. Om en upptagning av rörliga bilder
har getts ut eller offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller
rättigheterna enligt första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år
då upptagningen av rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

11 a, 12, 16, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m, 42 a, 42 c och 42 d §§
skall tillämpas i fråga om upptagningar som avses i denna paragraf. Dess-
utom skall 42 f § tillämpas i fråga om andra upptagningar än sådana som av-
ses i 47 §.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framställa-

rens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga

rättshandlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder ta-

gits upp genom utlåning.

Användning av ljudupptagningar för offentligt framförande m.m.

47 §

21

Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 § första stycket

får ljudupptagningar användas vid

1. ett offentligt framförande, eller

20

Senaste lydelse 1998:1552.

21

Senaste lydelse 1995:447.

background image

10

SFS 2005:359

2. en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett så-

dant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats och
vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de ut-

övande konstnärer vars framförande finns på upptagningen rätt till ersätt-
ning. Om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den
rätt som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Mot den
som har använt anordningen skall konstnärer och framställare göra gällande
sina krav samtidigt.

Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös ljudradio-

eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vida-
resänds) till allmänheten trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gente-
mot den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast ge-
nom sådana organisationer som företräder ett flertal svenska utövande
konstnärer eller framställare. Organisationerna skall framställa kraven sam-
tidigt med de krav som avses i 42 a § femte stycket.

Bestämmelsen i 11 § andra stycket skall tillämpas i de fall som avses i

denna paragraf.

Denna paragraf gäller inte ljudfilm.

48 §

22

Ett radio- eller televisionsföretag har, med de inskränkningar som

föreskrivs i tredje stycket, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio-
eller televisionsutsändning genom att

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,
2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,
3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,
4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös

väg överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till
upptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6�9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12,

16, 17, 21, 22, 25�26 b och 26 e §§ skall tillämpas i fråga om ljudradio- och
televisionsutsändningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets

samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får
exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller televisionsföretag har krav på ersättning för en sådan

vidaresändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets sam-
tycke, skall företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i
42 a § femte stycket.

49 §

23

Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt ar-

bete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resulta-

22

Senaste lydelse 1995:447.

23

Senaste lydelse 1997:790.

background image

11

SFS 2005:359

tet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det

år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten
inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år
har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14, 16�22, 25, 26�26 b och 26 e §§,
26 g § femte och sjätte styckena samt i 42 a�42 f §§ skall tillämpas på arbe-
ten som avses i denna paragraf. �r ett sådant arbete eller en del av det före-
mål för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

Avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett

offentliggjort arbete är ogiltiga.

49 a §

24

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätt-
ten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och
oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-

farande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det

år då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16�20 och 23 §§, 24 § första stycket, 25�26 b,
26 e, 26 j�28, 31�38, 41, 42, 42 a�42 f och 50�52 §§ skall tillämpas på bil-
der som avses i denna paragraf. �r en sådan bild föremål för upphovsrätt, får
denna rätt också göras gällande.

6 a kap. Skydd för tekniska åtgärder m.m.

Inledande bestämmelser

52 b §

I detta kapitel finns bestämmelser om skydd för tekniska åtgärder

och elektronisk information om rättighetsförvaltning.

Med teknisk åtgärd avses i detta kapitel varje verkningsfull teknik, anord-

ning eller komponent som har utformats för att vid normalt bruk hindra eller
begränsa exemplarframställning eller tillgängliggörande för allmänheten av
ett upphovsrättsligt skyddat verk utan samtycke från upphovsmannen eller
dennes rättsinnehavare.

Med information om rättighetsförvaltning avses all information, även i

form av nummer eller koder, som är kopplad till ett exemplar av ett upp-
hovsrättsligt skyddat verk eller som framträder i samband med överföring
till allmänheten av ett sådant verk och som syftar till att identifiera verket,
upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller till att upplysa om villkor
för användning av verket. Informationen skall ha lämnats av upphovsman-
nen eller dennes rättsinnehavare.

24

Senaste lydelse 1995:447.

background image

12

SFS 2005:359

52 c §

Bestämmelserna om skydd för tekniska åtgärder i detta kapitel är

inte tillämpliga om verket är ett datorprogram. De är inte heller tillämpliga
vid tillhandahållande av allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsför-
ordningen, vid sådan användning i rättsvårdens eller den allmänna säkerhe-
tens intresse som avses i 26 b § andra stycket, eller vid kryptografisk forsk-
ning.

I lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning finns

bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster. Så-
vitt gäller tekniska åtgärder eller arrangemang som används i samband med
sådana tjänster i form av ljudradio- eller televisionsutsändningar som avses i
2 § 1 i den lagen är bestämmelserna om skydd för tekniska åtgärder i detta
kapitel inte tillämpliga.

Skydd för tekniska åtgärder

52 d §

Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller den-

nes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller be-
gränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk,
kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar el-
ler begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt
skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begrän-
sar sådant tillgängliggörande.

Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång till ett exem-

plar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgår en teknisk åtgärd för att
kunna se eller lyssna på verket.

52 e §

Det är förbjudet att tillverka, importera, överföra, sprida genom att

exempelvis sälja eller hyra ut, eller i förvärvssyfte inneha anordningar, pro-
dukter eller komponenter eller att tillhandahålla tjänster som

1. marknadsförs eller utannonseras i syfte att kringgå en teknisk åtgärd,
2. utöver att kringgå en teknisk åtgärd endast har ett begränsat intresse

från förvärvssynpunkt eller ett begränsat förvärvsmässigt användningsom-
råde, eller

3. huvudsakligen är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i

syfte att möjliggöra eller underlätta kringgående av en teknisk åtgärd.

Rätt att i vissa fall använda verk som skyddas av tekniska åtgärder

52 f §

Den som på grund av bestämmelserna i 16, 17, 26, 26 a eller 26 e §

får utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk har rätt att använda ett exem-
plar av ett verk som denne lovligen har tillgång till på sätt som anges i aktu-
ell bestämmelse även om exemplaret skyddas av en teknisk åtgärd.

Om en teknisk åtgärd hindrar sådan användning, får en domstol på yr-

kande av en berättigad användare förelägga upphovsmannen eller dennes
rättsinnehavare vid vite att möjliggöra för användaren att utnyttja verket på
sätt som anges i aktuell bestämmelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om verk som har gjorts till-

gängliga för allmänheten i enlighet med överenskomna avtalsvillkor på ett
sätt som gör att enskilda kan få tillgång till verket genom överföring från en
plats och vid en tidpunkt som de själva har valt.

background image

13

SFS 2005:359

Skydd för elektronisk information om rättighetsförvaltning

52 g §

Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller den-

nes rättsinnehavare

1. avlägsna eller ändra elektronisk information om rättighetsförvaltning

som avser ett upphovsrättsligt skyddat verk,

2. förfoga över ett upphovsrättsligt skyddat verk eller ett exemplar av ver-

ket som ändrats i strid med 1 genom att sprida det, importera det i sprid-
ningssyfte eller överföra det till allmänheten.

Första stycket gäller endast om den åtgärd som vidtas orsakar, möjliggör,

underlättar eller döljer ett intrång i en rättighet som skyddas enligt denna
lag.

Bestämmelsernas tillämplighet på närstående rättigheter

52 h §

Vad som i detta kapitel föreskrivits beträffande verk skall också

tillämpas på prestationer som skyddas enligt 45, 46 och 48 §§ samt sådana
sammanställningar och fotografier som skyddas enligt 49 och 49 a §§.

54 §

Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra

stycket utnyttjar ett verk skall till upphovsmannen eller hans rättsinnehavare
betala ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet.

Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, skall ersättning även utgå för an-

nan förlust än uteblivet vederlag, liksom för lidande eller annat förfång.

Den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar åtgärd, som inne-

bär intrång eller överträdelse enligt 53 §, skall ersätta upphovsmannen eller
hans rättsinnehavare förlust, lidande eller annat förfång av åtgärden.

Ersättningsskyldighet enligt första eller andra stycket gäller inte den som i

samband med framställning av exemplar för privat bruk enbart överträder
12 § fjärde stycket, om inte denna överträdelse sker uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet.

57 b §

Den som, i annat fall än som avses i 53 §, uppsåtligen eller av grov

oaktsamhet bryter mot 52 e eller 52 g § döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Den som, i annat fall än som avses i 53 §, uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet bryter mot 52 d § döms till böter.

58 §

25 Rätt domstol i mål om ljudradio- eller televisionsutsändning i strid

mot denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning
som avses i 17 och 18 §§, 26 a § första stycket, 42 a § tredje stycket eller
47 § och i mål i vilket motsvarande ersättning begärs på grund av en hänvis-
ning i 45, 46, 48, 49 eller 49 a § samt i mål om ersättning för en sådan vida-
resändning som avses i 42 f §.

59 §

26 Brott som avses i 57 b § andra stycket får åtalas av åklagare endast

om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Brott i övrigt som avses i denna lag

25 Senaste lydelse 1994:190.

26 Senaste lydelse 1982:284.

background image

14

SFS 2005:359

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

får åtalas av åklagare endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal
är påkallat från allmän synpunkt.

�verträdelse av 3 § eller av föreskrift enligt 41 § andra stycket får alltid

beivras av upphovsmannens efterlevande make, släktingar i rätt upp- och
nedstigande led eller syskon.

Egendom som avses i 55 § får, om brott enligt denna lag skäligen kan an-

tas föreligga, tas i beslag. I fråga om ett sådant beslag tillämpas reglerna om
beslag i brottmål i allmänhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Med de undantag som anges i 3�5 skall de nya föreskrifterna även till-

lämpas på verk och prestationer som har kommit till före ikraftträdandet.

3. �ldre bestämmelser i 19 § första stycket skall fortfarande tillämpas på

sådana exemplar av verk som med upphovsmannens samtycke har överlåtits
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före ikraftträdandet.

4. Bestämmelsen i 46 § andra stycket om beräkning av skyddstiden för

ljudupptagningar skall inte tillämpas på ljudupptagningar beträffande vilka
skyddstiden löpt ut vid lagens ikraftträdande.

5. �ldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om åtgärder som

har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom markands- och immaterialrätten
JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

JP Infonets tjänster inom marknad och immaterialrätt

Kommer du i kontakt med upphovs- och marknadsrättsliga frågor i ditt arbete? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser eller nyhetsbevakning kring patentlagen, varumärkeslagen, marknadsföringslagen eller liknande, så har vi tjänsterna som passar för dig. Se allt inom marknad och immaterialrätt.